Poprosiliśmy ZUS, by na podstawie przygotowanych przez nas 10 modeli karier emerytalnych wyliczył przyszłą emeryturę i stopę zastąpienia.

Nasze modele dotyczą aktywnych obecnie zawodowo kobiet i mężczyzn. Model kobiece i męskie są do siebie podobne jeśli chodzi o przebieg kariery zawodowe i zarobki, przy kobiecych uwzględniamy urlopy macierzyńskie i wychowawcze.

Poniżej jest te 10 modeli z opisem do każdego kariery zawodowej, a pod nimi dla chętnych dokładne założenia symulacji, którą wykonał ZUS.

ikona lupy />
Inne

Wariant I

Uposażony

Mężczyzna urodzony w 1976 r roku, zaczął pracować po studiach w 2001 roku na umowę zlecenie.

Rok później trafił na staż subsydiowany z Urzędu Pracy. Po stażu pracował na umowę o dzieło.

Od 2004 roku na etacie jego zarobki stopniowo wzrastały dziś i do końca emerytury będzie zarabiał na etacie dwie średnie krajowe.

......

ikona lupy />
Inne

Wariant II

Samozatrudniony

Mężczyzna urodzony w 1970 r.

Zaczął pracować na etat po studiach w 1997 roku, zarabiał 0,8 średniej krajowej.

Od 2003 zarabiał przeciętne wynagrodzenie a od 2009 awansował i dostawał półtora średniej krajowej. W 2012 roku przeszedł na własną działalność przez dwa lata płacił składkę

......

ikona lupy />
Inne

Wariant III

Przeciętnie zarabiający

Mężczyzna rocznik 1982 do 30 roku życia pracował na umowach cywilnoprawnych płacąc symboliczną składkę emerytalną.

W 2013 roku zaczął pracować na etacie zarabiając minimalne wynagrodzenie, potem jego zarobki rosły osiągając w 2020 roku poziom przeciętnego wynagrodzenia i tyle przeciętnie zarabiał zanim nie trafi na emeryturę.

......

ikona lupy />
Inne

Wariant IIIA

Przeciętnie zarabiający

Mężczyzna rocznik 1982.

W przeciwieństwie do poprzednika od 25 roku życia zaczął pracować na etacie.

Zarabiał minimalne wynagrodzenie.

Potem jego zarobki rosły osiągając w 2020 roku poziom przeciętnego wynagrodzenia i tyle przeciętnie zarabiał zanim nie trafi na emeryturę.

......

ikona lupy />
Inne

Wariant IV

Na minimalnej pensji

Mężczyzna rocznik 1982.

Zaczął pracę w 2003 roku.

Do przejścia na emeryturę będzie odprowadzał składki jak od minimalnego wynagrodzenia.

......

......

ikona lupy />
Inne

Wariant V

Uposażona

Kobieta rocznik 1976. Zaczyna pracę po studiach w 2001 r na umowie zlecenie. W 2002 roku rodzi dziecko, ale nie ma świadczeń.

W kolejnym roku dostaje się na staż w Urzędzie Pracy . W latach 2003-2004 pracuje na umowach o dzieło.

W 2005 roku dostaje etat i zaczyna zarabiać przeciętne wynagrodzenia. W 2006 roku rodzi kolejne dziecko idzie na urlop macierzyński i wychowawczy do końca roku.

W 2007 roku wraca na etat i dostaje 1,5 przeciętnego wynagrodzenia. W 2011 roku rodzi kolejne dziecko, w 2012 wraca do pracy. Od 2016 zaczyna zarabiać dwie przeciętne pensje i tyle zarabia do momentu przejścia na emeryturę.

......

ikona lupy />
Inne

Wariant VI

Samozatrudniona

Kobieta rocznik 1970. Zaczyna pracę na etat w 1997 r od 1,5 średniej krajowej.

W 2003 roku idzie na urlop macierzyński i wychowawczy. Wraca do pracy w 2005 roku. W 2008 roku rodzi kolejne dziecko.

W 2009 roku wraca do pracy zarabia przeciętne wynagrodzenie. W 2012 roku przestaje pracować na etat.

W 2015 roku zakłada własną działalność i płaci preferencyjne składki, od 2017 płaci już pełną dla jednoosobowych przedsiębiorców odpowiadającą 60 proc przeciętnego wynagrodzenia. I tyle będzie płacić do przejścia na emeryturę.

......

ikona lupy />
Inne

Wariant VII

Zarabiająca przeciętnie

Kobieta rocznik 1982.

Do 30 roku życia pracuje na umowach cywilno prawnych, od 2013 roku zarabia minimalne wynagrodzenie.

W 2015 roku rodzi dziecko i dwa lata jest na urlopie macierzyńskim a następnie wychowawczym.

W 2017 roku wraca do pracy zaczyna stopniowo zarabiać coraz lepiej. W 2024 jej płaca osiąga wysokość przeciętnego wynagrodzenia i tyle zarabia do końca kariery zawodowej.

......

ikona lupy />
Inne

Wariant VIIA

Zarabiająca przeciętnie

Kobieta rocznik 1982. W przeciwieństwie do poprzedniczki krócej pracuje na umowach cywilno prawnych, od 25 roku życia zarabia minimalne wynagrodzenie.

W 2015 roku rodzi dziecko i dwa lata jest na urlopie macierzyńskim a następnie wychowawczym.

W 2017 roku wraca do pracy zaczyna stopniowo zarabiać coraz lepiej.

W 2024 jej płaca osiąga wysokość przeciętnego wynagrodzenia i tyle zarabia do końca kariery zawodowej.

......

ikona lupy />
Inne

Wariant VIII

Na minimalnej pensji

Kobieta rocznik 1982.

Zaczyna pracę w 2003 roku, cały czas zarabia wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.

Rodzi dwójkę dzieci i w latach 2004 i 2005 oraz 2015 i 2016 przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Do końca kariery zawodowej od jej pensji odprowadzane są składki od minimalnego wynagrodzenia.

Założenia symulacji :

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Przykłady – prognozowane wysokości emerytur wyliczanych według nowych zasad dla osób urodzonych w styczniu 1976 r., w styczniu 1970 r. oraz w styczniu 1982 r. i przechodzących na emeryturę w wieku 60, 65 lub 67 lat

1. Przykłady dotyczą osób urodzonych w styczniu 1976 r., styczniu 1980 r., styczniu 1982 r.
2. Obliczenia wykonano dla dziesięciu przykładowych osób:
• Wariant I – mężczyzna urodzony w styczniu 1976 r.
• Wariant II – mężczyzna urodzony w styczniu 1970 r.
• Wariant III – mężczyzna urodzony w styczniu 1982 r.
• Wariant IIIA – mężczyzna urodzony w styczniu 1982 r.
• Wariant IV – mężczyzna urodzony w styczniu 1982 r.
• Wariant V – kobieta urodzona w styczniu 1976 r.
• Wariant VI – kobieta urodzona w styczniu 1970 r.
• Wariant VII – kobieta urodzona w styczniu 1982 r.
• Wariant VIIA – kobieta urodzona w styczniu 1982 r.
• Wariant VIII – kobieta urodzona w styczniu 1982 r.
3. Dla poszczególnych wariantów (przykładowych osób), dla poszczególnych lat przyjęto, że miesięczne podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowią określony procent przeciętnego wynagrodzenia (% PW) lub określony procent minimalnego wynagrodzenia (% MW).4. W obliczeniach przyjęto hipotetyczne założenie, że przykładowe osoby nie są członkami otwartych funduszy emerytalnych i nie odprowadzają składek na subkonto.
5. Obliczenia dla każdego wariantu wykonano dla trzech wieków przejścia na emeryturę: 60 lat, 65 lat oraz 67 lat.
6. Średnie dalsze trwanie życia brano z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Monitor Polski z 30 marca 2015 r. poz. 296).
7. Obliczeń dokonano przy założeniach makroekonomicznych przekazanych we wrześniu 2014 r. przez Departament Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów.
8. Przyszłe roczne wskaźniki waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego obliczono przy wykorzystaniu aktuarialnego modelu prognostycznego FUS13.
9. Przyszłe kwartalne wskaźniki waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego przyjęto na poziomie pierwiastka czwartego stopnia z rocznego wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego.
10. Od 2016 r. przyjęto założenie, że minimalne wynagrodzenie stanowi stały procent przeciętnego wynagrodzenia – na poziomie oszacowanym dla 2015 r.
11. Przez stopę zastąpienia dla przykładowych osób należy rozumieć iloraz kwoty emerytury w momencie jej przyznania oraz miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne w miesiącu poprzedzającym przejście na emeryturę (z uwagi na to, że przykładowe osoby przechodzą na emerytury w styczniu, a ostatnim miesiącem pracy jest grudzień poprzedniego roku jest to miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne w roku poprzedzającym przejście na emeryturę dla danej przykładowej osoby).