Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy, która podnosi kwotę świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł na dziecko. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tej zmiany.

Od kiedy wzrośnie wysokość świadczenia z 500+ na 800+?

Wyższa kwota świadczenia będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Kto otrzyma świadczenie 800+?

Wyższe świadczenie otrzymają wszystkie osoby, które są uprawnione do 500+, a więc rodzice, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni i faktyczni dziecka oraz dyrektorzy placówek, w których przebywają dzieci, w tym m.in. domów dziecka oraz domów pomocy społecznej.

Czy trzeba będzie złożyć nowy wniosek, aby otrzymać 800+?

Zmiana kwoty świadczenia wychowawczego nastąpi z urzędu bez konieczności składania wniosku. 800+ tak jak teraz 500+ będzie przyznawane na czas trwania okresu świadczeniowego, który zaczyna się 1 czerwca danego roku, a kończy 31 maja następnego roku. To oznacza, że rodzice, który już złożyli wniosek i mają przyznane 500+ na rozpoczęty niedawno okres świadczeniowy, kolejny będą składać dopiero od 1 lutego 2024 r., gdy ZUS zacznie przyjmować wnioski na okres świadczeniowy startujący 1 czerwca przyszłego roku. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku osób, które będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy, gdy w rodzinie przyjdzie na świat pierwsze lub kolejne dziecko. Wtedy, żeby w ogóle doszło do przyznania 800+ konieczne będzie złożenie wniosku na to nowo urodzone dziecko.

Czy wszyscy rodzice dostaną wyższe świadczenie od razu w styczniu 2024 r.?

Chociaż świadczenie w wysokości 800 zł na dziecko ma obowiązywać od stycznia przyszłego roku, to może się zdarzyć tak, że niektóre osoby otrzymają je trochę później. Przepisy ustawy przewidują bowiem, że ZUS będzie miał czas na wypłatę świadczenia w wyższej kwocie do 29 lutego 2024 r. Przy czym nawet jeśli dojdzie do opóźnienia w wypłacie pieniędzy, to rodzicowi będzie przysługiwało wyrównanie od stycznia.

Czy przy 800+ będzie obowiązywało kryterium dochodowe?

Poza kwotą świadczenia wychowawczego, inne warunki jego uzyskania od 1 stycznia 2024 r. nie zmienią się. Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do czasu ukończenia 18. roku życia i jest niezależne od wysokości dochodów rodziny. Tak samo będzie przy 800+

Czy wzrośnie kwota świadczenia dla rodziców sprawujących opiekę naprzemienną nad dzieckiem?

Zasady programu 500+ przewidują, że rodzice, którzy się rozwiedli lub rozstali, ale sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, mają dzielone świadczenie wychowawcze na pół. Każde z nich otrzymuje więc teraz po 250 zł. Natomiast po podwyżce świadczenia oni też otrzymają wyższe wsparcie, bo od stycznia 2024 r., zarówno matka jak i ojciec dziecka będą dostawać po 400 zł.