7 czerwca br. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła ustawę o świadczeniu wspierającym dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami - wprowadzającą nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Jego kwota ma sięgać od ponad 600 zł do prawie 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.Kto otrzyma świadczenie wspierające, jakie są kryteria?

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Kto otrzyma?

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami ma być kierowane bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, mającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Progi punktowe ustalone na poziomach 70-79, 80-89 i 90-100 nie gwarantują, że świadczenie wspierające otrzymają wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które faktycznie tego potrzebują. Z interpelacji nr 40739 skierowanej do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy o świadczeniu wspierającym wynika, że tylko 500 tys. osób z niepełnosprawnościami będzie kwalifikowało się do dodatkowego wsparcia, w tym 50 tys. o największej potrzebie wsparcia, 150 tys. ze średnim stopniem wsparcia i 300 tys. o najniższej potrzebie wsparcia.

Natomiast według resortu świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na wiek, datę powstania niepełnosprawności, dochód czy inne okoliczności dotyczące osoby z niepełnosprawnością, jak i niezależnie od sytuacji lub okoliczności dotyczących jej ewentualnego opiekuna (tj. np. sytuacji dochodowej opiekuna, jego aktywności zawodowej czy otrzymywanych świadczeń emerytalno-rentowych).

Zgodnie z ustawą, świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami będzie bezpośrednio przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie przysługiwać osobom po ukończeniu 18. roku życia.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Wysokość

Według przyjętej ustawy, wysokość świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami będzie powiązana z rentą socjalną, która po waloryzacji wynosi obecnie 1588,44 zł brutto miesięcznie w roku 2023. Jego kwota ma sięgać od ponad 600 zł do prawie 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Wysokość świadczeniawspierającego dla osób z niepełnosprawnościami będzie zależeć od poziomu potrzeby wsparcia i wynosić od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Ostateczną decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia podejmować będą wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie wniosków osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie wymagania

Jeśli potrzeba wsparcia zostanie określona na poziomie od 95 do 100 punktów, świadczenie wspierające wyniesie 220 proc. renty socjalnej. Na poziomie od 90 do 94 punktów przysługiwać będzie 180 proc. renty socjalnej, na poziomie od 85 do 89 punktów - 120 proc. renty socjalnej, na poziomie od 80 do 84 punktów - 80 proc. renty socjalnej, na poziomie od 75 do 79 punktów - 60% renty socjalnej, natomiast na poziomie od 70 do 74 punktów - 40 proc. renty socjalnej.

Przy ocenie potrzeby wsparcia będą brane pod uwagę różne czynniki, takie jak zdolność osoby do samodzielnego wykonywania codziennych czynności i zadań, a także jej wiek. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o wsparcie.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Kto wypłaca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie odpowiedzialny za wypłatę świadczeniawspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z ustawą, wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja dotycząca poziomu potrzeby wsparcia stanie się ostateczna. Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od ukończenia 18. roku życia, prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca osiągnięcia pełnoletności.