Uczestnik PPK może wypłacić do 25% środków z rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania – swojego, małżonka lub dziecka. Otrzymuje wówczas te środki bez pomniejszeń.

Uczestnik PPK może zwrócić się do instytucji finansowej z wnioskiem o wypłatę części środków ze swojego rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania – niezależnie np. od tego, ile ma lat lub czy otrzymuje nowe wpłaty do PPK. Aby mógł skorzystać z tej możliwości, musi mieć miejsce poważne zachorowanie – tego uczestnika, jego małżonka lub dziecka. Definicja „poważnego zachorowania” zawarta jest w ustawie o PPK – nie może być to choroba, której nie obejmuje ta definicja.

Określenie „dziecko uczestnika PPK” oznacza dziecko własne uczestnika PPK, dziecko jego małżonka, dziecko przysposobione przez uczestnika PPK lub jego małżonka, a także dziecko, w sprawie którego toczy się z wniosku uczestnika PPK lub jego małżonka postępowanie o przysposobienie, lub dziecko, nad którym opiekę sprawuje uczestnik PPK lub jego małżonek – od poczęcia dziecka do osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Przykład

Uczestnik PPK, w wieku 50 lat, złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w związku z czym nie otrzymuje nowych wpłat do tego programu. Uczestnik chce wypłacić 25% środków ze swojego rachunku PPK - z uwagi na poważne zachorowanie syna swojej żony, który ukończył niedawno 17 lat. Poważne zachorowanie powstało przed zawarciem przez uczestnika PPK małżeństwa z matką chłopca oraz przed „przystąpieniem” uczestnika do PPK. Uczestnik PPK może skorzystać z wypłaty środków z tytułu poważnego zachorowania, ale nie byłoby to możliwe, gdyby syn żony ukończył już 18 lat.

Poważnym zachorowaniem, w rozumieniu ustawy o PPK, jest:

a) całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalona w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS na okres co najmniej 2 lat,

b) umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat,

c) niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustalona w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

d) zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie

zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca,

e) zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca,

porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy. [koniecramki]

Wypłata z rachunku PPK

Wniosek o wypłatę do 25% środków z rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania może skierować do instytucji finansowej tylko uczestnik PPK, a nie np. jego małżonek (także w przypadku, gdy chory jest małżonek uczestnika albo dziecko). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający poważne zachorowanie, czyli właściwe orzeczenie albo zaświadczenie lekarza medycyny. Wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika PPK, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, zostaną dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku przez uczestnika PPK.

Przykład

Córka uczestniczki PPK, mająca 14 lat, jest niepełnosprawna (jej niepełnosprawność jest ustalona w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności). Składając wniosek o wypłatę części środków z rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania córki, uczestniczka PPK musi dołączyć do wniosku to orzeczenie. Uczestniczka ma dwa rachunki PPK, w związku z czym z każdego z nich, z tytułu niepełnosprawności córki, może wypłacić do 25% środków – jednorazowo lub w ratach. Przykładowo, z pierwszego rachunku może wypłacić 25% środków jednorazowo, a z drugiego – 15% środków w ratach (w takim przypadku z tego drugiego rachunku PPK będzie mogła wypłacić później, z tytułu niepełnosprawności córki, jeszcze do 10% środków). Gdyby uczestniczka PPK sama poważnie zachorowała, to również z tytułu swojego poważnego zachorowania mogłaby wypłacić z każdego swego rachunku PPK do 25% środków.

Bez podatku i obowiązku zwrotu

Wypłata z rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania nie wiąże się z żadnymi pomniejszeniami. Uczestnik PPK nie płaci w takim przypadku podatku od zysków kapitałowych (art. 21 ust. 1 pkt 58c ustawy o PIT). Uczestnik PPK nie zwraca środków, które wypłacił z tytułu poważnego zachorowania, na swój rachunek PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się >>> tutaj <<<

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46),

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.).

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK