Od 1 czerwca 2023 r. zmieniły się limity zarobkowe dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Co to dla nich oznacza? Ile mogą dorobić więcej bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia? Sprawdźmy!

Limity dorabiania na emeryturze. Kogo dotyczą?

Kogo dotyczą nowe limity zarobkowe? Objęci nimi są emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a zatem osoby pobierające wcześniejszą emeryturę. Wiek ten dla kobiet wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65.

Emeryt, który osiągnął pełen wiek emerytalny może zarobkować bez żadnych ograniczeń. W takiej sytuacji sam emeryt nie musi składać do ZUS dodatkowej informacji o wysokości przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy.

Dorabianie na wcześniejszej emeryturze: Co trzeba zgłosić do ZUS?

Odmienna sytuacja jest w przypadku osób, które dorabiają na wcześniejszej emeryturze. Emeryci, którzy nie osiągnęli pełnego wieku emerytalnego, zobligowani są do zawiadomienia ZUS o podjęciu przez nich pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu.

Do tego, w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty, powinni to uczynić niezwłocznie. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku ZUS może zażądać zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały takiej osobie i to aż za 3 lata wstecz.

Należy pamiętać również, że na jednym złożeniu zaświadczenia się nie skończy. W świetle wspomnianego rozporządzenia bowiem emeryt i rencista powinien zawiadomić organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Na jego podstawie ZUS będzie ustalał, czy wypłacił świadczenie w prawidłowej wysokości.

Dorabianie do emerytury. Jakie przychody są brane pod uwagę?

Skoro już wiemy, kogo dotyczą limity, to pora przejść do wskazania, jakie przychody będą miały wpływ przy ewentualnym zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytury.

ZUS będzie brał pod uwagę przychody:

 • z pracy na podstawie stosunku pracy;
 • z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
 • z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
 • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia,
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej,
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • z pracy nakładczej;
 • z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • ze stypendium sportowego;
 • z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
 • z działalności wykonywanej za granicą;
 • z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Dorabianie do emerytury. Jakie są nowe limity?

W świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118) zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70 proc. , a zawieszenie po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ważne

Z kwartału na kwartał limity dorabiania będą się różniły.

Zgodnie z nowymi danymi US GUS przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł. Dla porównania w czwartym kwartale 2022 roku było to 6733,49 zł. Oznacza to, że wzrosną limity dorabiania do emerytury i renty.

Limity dorabianie do emerytury: Ile one dokładnie wyniosą?

W okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie do 4 987 zł. Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia ich świadczeń.

Sen z powiek dorabiających emerytów będą spędzać natomiast zarobki, które przekroczą ww. kwotę. Jeżeli emeryt lub rencista uzyska przychód między 4 987 do 9 261,60 zł jego świadczenie będzie odpowiednio zmniejszone przez ZUS. Dorobienie miesięcznie kwoty powyżej 9 261,60 zł spowoduje zaś wstrzymanie wypłaty świadczenia (zawieszenie emerytury).