W opisywanym przypadku dodatek za wysługę lat jest zwolniony ze składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca nie odprowadza składek od tych składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.