Właśnie mijają trzy lata od uchwalenia specustawy covidowej, tj. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa), która stanowiła próbę uporania się z pandemiczną rzeczywistością. Choć intencją ustawodawcy miało być przede wszystkim wsparcie obywateli i uporządkowanie stosunków prawnych w obliczu wstrząsu gospodarczego wywołanego nagłym lockdownem krajowej i światowej gospodarki, to nie zabrakło też kontrowersyjnych regulacji, które nijak mają się do tego celu. Jednym z takich przykładów jest art. 31zd specustawy, wyłączający odpowiedzialność ZUS za opóźnienia w wypłacie świadczeń. Początkowo przepis miał chronić ZUS przez konsekwencjami finansowymi opóźnień w rozpatrywaniu spraw, co związane było ze zwiększoną liczbą rozpatrywanych wniosków o świadczenia chorobowe powiększoną dodatkowo o sprawy związane z pomocą przyznaną płatnikom na czas pandemii (świadczenie postojowe, umorzenia składek). Jednak w miarę upływu czasu problem ten stracił w ZUS na znaczeniu. (Pisaliśmy o tym w tygodniku Kadry i Płace „Nawet po zniesieniu stanu epidemii ZUS ma prawo nie wypłacić odsetek” w DGP nr 101 z 26 maja 2022 r. – red.). Dlatego też jedna z ostatnich nowelizacji ustawy systemowej, która weszła w życie 16 grudnia 2022 r., miała przywrócić równowagę na komentowanym polu i konieczność zapłaty odsetek od niewypłaconych terminowo świadczeń przez ZUS. Choć takie założenie wprost wynikało z pierwotnej wersji projektu nowelizacji, to ostatecznie jednak z tego pomysłu się wycofano, a art. 31zd specustawy jak obowiązywał, tak nadal obowiązuje.
Obecnie jednak zaczyna narastać problem związany z drugim skutkiem obowiązywania tego przepisu. ZUS uznaje bowiem, że pozwala on nie wypłacać odsetek także wtedy, gdy została wydana błędna decyzja odmawiająca świadczenia lub zaniżająca świadczenie. Nawet jeśli sąd uwzględni odwołanie, zmieni decyzję na korzyść odwołującego, a ZUS zaległe świadczenie wypłaci, to już wypłaty odsetek odmówi.