Ubiegający się o wypłatę emerytury obowiązkowo musi dostarczyć do ZUS świadectwa potwierdzające rozwiązanie umów o pracę ze wszystkimi dotychczasowymi pracodawcami.
Reklama
Czy przyznanie emerytury zależy od rozwiązania umowy
Pracownica zatrudniona w dużej instytucji zbliża się do wieku emerytalnego. Wysokie zarobki powodują, że nie ma w planach zakończenia aktywności zawodowej. Czy aby nabyć prawo do emerytury, musi się zwolnić z pracy?
NIE
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawo do emerytury zależy od wieku zainteresowanego. Okazuje się jednak, że spełnienie tego wymogu nie wystarczy do tego, żeby ZUS wypłacił świadczenie. Istnieje zasadnicza różnica między nabyciem prawa do emerytury a otrzymaniem świadczenia. Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych nie uzależniają bowiem prawa do świadczenia od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Inaczej jednak wygląda sprawa w przypadku wypłaty samego świadczenia. ZUS stosuje w tym zakresie rygorystyczną politykę. Prawo do otrzymywania na konto emerytury mają wyłącznie osoby, które rozwiązały stosunek pracy ze wszystkimi dotychczasowymi pracodawcami. Dopiero zwolnienie z pracy powoduje, że ZUS rozpoczyna wypłatę świadczenia. Inaczej jest w przypadku osób, które nie zdecydowały się na taki krok. Osoby te bowiem mają prawo do emerytury, ale jej wypłata jest wstrzymywana bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. Tak może być w przypadku naszej czytelniczki. Osoba uzyskująca wysokie przychody z pracy, po rozwiązaniu stosunku pracy choćby na jeden dzień, może ponownie się zatrudnić. Problem jednak polega na tym, że często jest to niemożliwe. Wtedy korzyści wynikające z dalszej aktywności zawodowej są większe niż możliwość jednoczesnego pobierania emerytury i pensji.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy koniecznie trzeba złożyć wniosek do ZUS
Pracownik zatrudniony w magazynie za miesiąc ukończy wiek uprawniający go do przejścia na emeryturę. Czy w takiej sytuacji sam zainteresowany musi powiadomić ZUS, że chce zakończyć aktywność zawodową?
TAK
Ubieganie się o emeryturę jest możliwe wyłącznie po wszczęciu postępowania. To następuje na podstawie wniosku zainteresowanego. Wniosek stanowi zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym żądanie przyznania świadczenia. Za datę jego zgłoszenia uważa się dzień złożenia wniosku na piśmie lub datę ustnego zgłoszenia wniosku do protokołu. W przypadku bezpośredniego złożenia wniosku w jednostce ZUS – datę jego złożenia w konkretnym dniu potwierdza pracownik przyjmujący dokument. Jeżeli wniosek nie został złożony w ZUS, lecz był przesłany pocztą, za datę jego złożenia uważa się datę nadania wniosku. Jeżeli przepisy ustawy emerytalnej dopuszczają zgłoszenie wniosku za pośrednictwem płatnika składek (pracodawcę), za datę zgłoszenia uważa się dzień sporządzenia wniosku przez płatnika. Datę sporządzenia wniosku wpisuje pracodawca zobowiązany do kompletowania wniosku o świadczenie. Prawidłowość tego wpisu potwierdza własnoręcznym podpisem i opatruje pieczątką pracownik upoważniony do sporządzania wniosków.
Podstawa prawna
Art. 128a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy rencista musi się zwalniać z pracy
Pracownik zatrudniony przy produkcji materiałów izolacyjnych przez kilka lat pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie zbliża się do wieku emerytalnego. Czy ubiegając się o takie świadczenie, będzie musiał się zwolnić z pracy, tak jak pozostali emeryci?
NIE
Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy nie muszą składać do ZUS żadnego wniosku o emeryturę. A to wszystko dlatego, że ZUS przyznaje ją z urzędu w miejsce renty. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, nie wystarczy wyłącznie osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Taki uproszczony sposób przyznawania świadczeń ma jednak zastosowanie wyłącznie do rencistów, którzy podlegali ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Dodatkowo zainteresowany musi legitymować się odpowiednim okresem ubezpieczeniowym. Świadczenie emerytalne z urzędu przyznawane jest od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do tego. Jednocześnie ustawodawca wskazał, iż w przypadku gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana, emeryturę przyznaje się od dnia, od którego podjęto wypłatę renty.
Podstawa prawna
Art. 24a, 27a oraz 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Czy ubiegający się o pomostówkę musi się zwolnić
Pracownik zatrudniony w chłodni chce przejść na emeryturę pomostową. Skompletował już dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia. Nie ma tylko świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie u ostatniego pracodawcy. Czy musi z nim rozwiązać umowę o pracę?
TAK
Emerytura pomostowa przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, niezbędne jest rozwiązanie zatrudnienia ze wszystkimi przedsiębiorcami. Przy czym przyznanie emerytury pomostowej nie jest uzależnione od tego, czy osoba wnioskująca o to świadczenie była przed przejściem na emeryturę zatrudniona w ramach stosunku pracy. Prawo do emerytury pomostowej może więc nabyć również wtedy, gdy przed zgłoszeniem wniosku prowadziła np. pozarolniczą działalność, działalność rolniczą, a także wtedy gdy nie była w tym czasie aktywna zawodowo. Jednocześnie prawo do emerytury pomostowej powstaje w dniu spełnienia ostatniego z warunków (np. z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego), o ile wniosek o przyznanie emerytury został zgłoszony najpóźniej w miesiącu, w którym warunek ten został spełniony. Osoba, która pozostaje w stosunku (stosunkach) pracy i spełnia pozostałe warunki wymagane do przyznania emerytury pomostowej, nabywa prawo do tej emerytury od następnego dnia po rozwiązaniu ostatniego stosunku pracy.
Jeśli osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, prawo do tego świadczenia może nabyć dopiero od dnia zaprzestania pobierania zasiłku lub świadczenia. W przypadku zgłoszenia wniosku o emeryturę pomostową w miesiącach następujących po miesiącu spełnienia ostatniego z warunków wymaganych do nabycia uprawnień lub zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego, prawo do emerytury powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek. Emerytura pomostowa przysługuje do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, który jest ustalony indywidualnie dla kobiet i mężczyzn w zależności od daty urodzenia.
Podstawa prawna
Art. 4 oraz 24–26 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.).
Czy ZUS wstrzyma wypłatę emerytury
Pracownica działu handlowego planuje zakończenie aktywności zawodowej. Ze względu na kończące się negocjacje z kontrahentami, a więc i możliwą prowizję od sprzedaży, planuje się zwolnić dopiero za kilka tygodni. Obecnie kompletuje dokumenty niezbędne do ubiegania się o emeryturę. Gotowy ma także wniosek o jej przyznanie. Czy ZUS wstrzyma wypłatę emerytury, jeśli nie dostarczy świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie umowy z dotychczasowym pracodawcą?
TAK
Prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeśli ubiegający się o świadczenie chce nadal kontynuować zatrudnienie bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego pracuje bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Dzieje się tak bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego z pracy. Przy tym nie ma znaczenia, ile czasu zajmuje praca u dotychczasowego pracodawcy. Na zawieszenie wypłaty nie ma także wpływu, czy ubiegający się o emeryturę u swojego dotychczasowego pracodawcy pracował przez miesiąc, czy przez dziesięć lat. Równocześnie osoba starająca się o wypłatę już przyznanej emerytury musi jednak pamiętać, że jeśli przed przejściem na emeryturę była w ramach stosunku pracy zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy, to obowiązkowo musi się zwolnić we wszystkich miejscach zatrudnienia i dostarczyć do ZUS świadectwa pracy. Z dokumentów pochodzących od pracodawcy powinno jednoznacznie wynikać, że nastąpiło ustanie stosunku pracy. Zatem oprócz potwierdzenia faktu rozwiązania umowy pracodawca wskazuje również datę jej rozwiązania. Data rozwiązania umowy i moment wystąpienia do ZUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia wpływają na datę uruchomienia rozpoczęcia wypłaty należności.
Podstawa prawna
Art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).