Zmianę tę wprowadziła ostatnia nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych (ustawa z 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw), która zmodyfikowała brzmienie ustawy o rencie socjalnej.