System informatyczny nie zawiera żadnych ograniczeń w możliwości anulowania – w razie błędu – zaświadczenia lekarskiego przez innego lekarza niż ten, który je wystawił. Przesłanki ku temu zostały określone w przepisach – przekonuje ZUS.

Skrócenie L4

Na łamach DGP pisaliśmy ostatnio o kłopocie ze skracaniem zwolnień lekarskich („Tylko jeden lekarz może skorygować L4”, DGP nr 220/2022). Radca prawny dr Piotr Cybula zasygnalizował nam, że w znanej mu praktyce i zgodnie z uzyskanym przez niego stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (poprzez oficjalny punkt kontaktowy) wyłącznie lekarz, który wystawił takie zwolnienie, może je anulować i w to miejsce wystawić nowe ze skróconym terminem.
Taka konstrukcja jest o tyle problematyczna, że lekarz wystawiający zwolnienie może przestać być dostępny, np. z powodu urlopu, własnej choroby albo zbyt dużej liczby zapisanych pacjentów. Mało tego, niektóre placówki twierdzą, że skrócenie L4 w ogóle nie jest możliwe. W międzyczasie zatrudniony, który jest już zdolny do pracy, nie może wrócić do wykonywania swoich obowiązków. Dla pracodawcy może się to przekładać na konkretne straty.

Zaświadczenie lekarskie może zostać anulowane przez innego lekarza

Zapytaliśmy o tę kwestię Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS, przesłał nam stanowisko częściowo przeczące informacjom, które uzyskał nasz rozmówca poprzez oficjalny punkt kontaktowy, a także odmienne od tego, jak tę kwestię postrzegają niektóre placówki medyczne.
Rzecznik podkreśla, że zaświadczenie lekarskie może zostać anulowane nie tylko przez lekarza, który je wystawił, lecz także przez innego lekarza upoważnionego do wystawiania L4. Według przedstawiciela ZUS system informatyczny nie zawiera żadnych ograniczeń w możliwości anulowania zaświadczenia lekarskiego przez innego lekarza niż ten, który wystawił dane L4.
Formalnie zaświadczenie można anulować, jeśli stwierdzono błąd w jego treści. Za przykład Żebrowski podaje sytuację, gdy lekarz omyłkowo wpisał nieprawidłowy okres czasowej niezdolności do pracy. W takiej sytuacji lekarz wystawiający zwolnienie albo inny uprawniony, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu, przesyła o tym informację do ZUS. Powinna ona wskazywać stwierdzenie nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd. W ślad za tą informacją może iść wystawienie nowego zaświadczenia lekarskiego, które w treści prostuje wcześniejszy błąd.

Kontrola prawidłowości orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy

Paweł Żebrowski dopowiada, że przepisy określają też tryb i sposób przeprowadzenia przez lekarza orzecznika ZUS kontroli w zakresie prawidłowości orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawienia zaświadczenia lekarskiego. Otóż jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie traci ważność.
Wówczas lekarz orzecznik ZUS wystawia dokument, który jest traktowany na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (tzw. zaświadczenie korygujące). Takowe zaświadczenie nie podlega już sprostowaniu przez lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie. ©℗
Formalnie zaświadczenie można anulować, jeśli stwierdzono błąd w jego treści