odpowiedź

Płatnik powinien opłacać trzy składki na ubezpieczenie zdrowotne: z działalności opodatkowanej ryczałtem, z udziału w spółce jawnej oraz jako komandytariusz spółek komandytowych (bez względu na ich liczbę). Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bowiem osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są m.in. osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej. A w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa zdrowotna) ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Tak więc osoba prowadzą więcej niż jedną działalność gospodarczą składkę opłaca od każdej z nich.