Przede wszystkim trzeba podkreślić, że osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni), żadne limity nie dotyczą. Mogą osiągać nieograniczone przychody, a ich emerytury nie zostaną zawieszone ani zmniejszone. Limitów muszą jednak pilnować osoby, które pobierają wcześniejsze świadczenia o charakterze emerytalnym (wcześniejszą emeryturę, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) i renty (rentę z tytułu niezdolności do pracy; rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.; rentę z tytułu choroby zawodowej; rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową; rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową; rentę rodzinną).
Zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (dalej: ustawa emerytalna) prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei w razie osiągania przychodu w kwocie zawierającej się między 70 a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż obowiązująca kwota maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca 2022 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą: