Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi oraz mogą być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia jego złożenia. Możliwe jest jednak wyjątkowo złożenie wniosku o wsteczne objęcie tym ubezpieczeniem, jeśli został on zgłoszony w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Wówczas objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Dlatego dla oceny opisywanego przypadku kluczowe jest to, kiedy został w ZUS złożony wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym z tytułu działalności gospodarczej. W sytuacji gdyby wniosek został złożony w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności, to niewątpliwie byłoby możliwe objęcie ubezpieczeniem chorobowym przedsiębiorcy z mocą wsteczną. W opisywanej sytuacji termin siedmiodniowy biegł od 15 lipca i upłynął 22 lipca. A ponieważ wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym został złożony dopiero 25 lipca, to dopiero od tego dnia nastąpiło objęcie ubezpieczeniem chorobowym.