Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który na podstawie regulaminu programu dobrowolnych odejść zamierzał zapewnić świadczenie finansowe tym pracownikom, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy w ramach tej inicjatywy. Chodzi o dodatkową odprawę pieniężną w wysokości dwumiesięcznego lub jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (w zależności od daty rozwiązania stosunku pracy) oraz odprawę wyliczoną jako nagroda jubileuszowa. Firma zaczęła się zastanawiać, czy wypłaty z tego tytułu stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Nie była pewna, czy takie przychody korzystają ze zwolnienia na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.
ZUS uznał, że to prawidłowe podejście. Tłumaczył, że katalog świadczeń wymienionych w tym przepisie ma charakter otwarty. Zwolnienie ze składek nie dotyczy więc wyłącznie odpraw i odszkodowań przysługujących na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, ale też porozumień negocjowanych ze związkami zawodowymi na poziomie zakładu pracy lub indywidulanych ustaleń zawieranych ze zwalnianymi pracownikami w ramach obowiązującej swobody umów. Ta zasada w prawie pracy oznacza dopuszczalność regulowania w umowie wszystkich spraw, jeśli nie pogarsza to sytuacji pracownika w porównaniu z przepisami powszechnie obowiązującymi.