Tak przewiduje rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 1336). Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, już wcześniej zapowiadał, że po przedłużeniu wypłaty pieniędzy za udzielanie schronienia uchodźcom z 60 do 120 dni kolejne przedłużenie nie będzie dotyczyć wszystkich osób, które zdecydowały się w ten sposób pomagać uciekinierom. Taka możliwość obejmie jedynie tych, którzy będą pod swoim dachem gościć wskazane przepisami kategorie obywateli Ukrainy.
Zostały one wymienione w par. 4 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, który określa sześć grup takich uchodźców. Pierwsza z nich to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, jej stopniu, o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Do drugiej zaliczają się uchodźcy posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obydwu tych kategorii świadczenie będzie należeć się na osobę niepełnosprawną, osobę sprawującą nad nią opiekę oraz na każde jej niepełnoletnie dziecko.
Świadczenie będzie też można otrzymać za okres przekraczający 120 dni, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie jest zapewniane osobom, które skończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), kobietom w ciąży lub osobom wychowującym dziecko do 12. miesiąca życia – wówczas pieniądze zostaną przyznane na kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko oraz na opiekuna i każdego jego dziecko, które nie skończyło 18 lat. Następną grupę stanowią osoby, które po przyjeździe do Polski samotnie sprawują opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, a gmina wypłaci świadczenie na rodzica i każde jego małoletnie dziecko.
Reklama
Do szóstej grupy zaliczają się małoletni wymienieni w art. 25a ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.). Chodzi tutaj o dzieci, które uciekły do Polski bez swojego rodzica, np. z innym członkiem rodziny lub niespokrewnioną osobą, i w związku z tym sąd ustanowił dla nich opiekuna tymczasowego. Pieniądze będą wtedy przysługiwać na to dziecko, opiekuna tymczasowego oraz wszystkie jego małoletnie dzieci. ©℗