W tym roku przelewy dodatkowych świadczeń dla seniorów ruszą dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze dłużej na czternastkę poczekają służby mundurowe. Tak wynika z autopoprawki rządu do ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która jest obecnie procedowana w Sejmie.

Czternastka była do tej pory wypłacana tylko raz – w ubiegłym roku – w wysokości równej kwocie najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji. Teraz również tak będzie. W tym roku emeryci dostaną maksymalnie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł na rękę. Kryteria również nie zostały zmienione. W efekcie podobnie jak w ubiegłym roku czternastka będzie przysługiwać osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Świadczenie to, inaczej niż w przypadku trzynastki, cały czas będzie uzależnione od kryterium dochodowego wynoszącego 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Czternastkę w maksymalnej wysokości dostaną jedynie osoby, których świadczenie podstawowe nie przekraczało tej kwoty. Pozostałym wypłata zostanie pomniejszona o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Nowością jest to, iż ma obowiązywać ograniczenie dotyczące minimalnej kwoty wypłaty. Po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” musi ona wynosić co najmniej 50 zł. W innym przypadku świadczenie nie będzie wypłacane.
Tegoroczne czternastki mają być też zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Będzie od nich natomiast pobierana składka zdrowotna (pisaliśmy o tym w DGP nr 93/2022 „Zasady czternastki się nie zmienią”).
Zgodnie z pierwotnym projektem pierwsze wypłaty miały nastąpić z urzędu już na początku sierpnia, wraz ze świadczeniem podstawowym. Rząd jeszcze przed I czytaniem w Sejmie zaproponował jednak przesunięcie terminu pierwszej płatności 14. emerytury na 25 sierpnia. Powód? Konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Wypłaty czternastek dla osób mających prawo do świadczeń z systemu zaopatrzeniowego służb mundurowych oraz dla uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych ruszą jeszcze później – we wrześniu 2022 r.
W związku z przesunięciem terminu pierwszej wypłaty czternastki w autopoprawce rząd proponuje też zmianę daty, na podstawie której bada się prawo do świadczeń. Dzięki temu emeryturę zyskają również osoby, które nabędą świadczenia do 24 sierpnia 2022 r. (wcześniej był to 31 lipca 2022 r.).
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do I czytania w Sejmie