Czternastka była do tej pory wypłacana tylko raz – w ubiegłym roku – w wysokości równej kwocie najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji. Teraz również tak będzie. W tym roku emeryci dostaną maksymalnie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł na rękę. Kryteria również nie zostały zmienione. W efekcie podobnie jak w ubiegłym roku czternastka będzie przysługiwać osobom, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Świadczenie to, inaczej niż w przypadku trzynastki, cały czas będzie uzależnione od kryterium dochodowego wynoszącego 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Czternastkę w maksymalnej wysokości dostaną jedynie osoby, których świadczenie podstawowe nie przekraczało tej kwoty. Pozostałym wypłata zostanie pomniejszona o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.