Niektórzy dorabiający emeryci, którym ZUS zawiesił wypłatę świadczenia, nie wiedzą o możliwości ubiegania się o wypłatę zaległości. ZUS nie informuje ich o takim prawie.
O zaległe emerytury mogą się ubiegać osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 1 stycznia 2011 r., ale jego wypłata została zawieszona w związku z kontynuowaniem zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. Przepisy nakazujące wstrzymanie emerytur zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z ustawą zasadniczą (wyrok z 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12, opublikowany 22 listopada 2012 r. w Dz.U. poz. 1285). Parlament przyjął więc ustawę o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169). Zgodnie z tym aktem podstawą do wypłaty jest jednak wniosek osoby zainteresowanej.
Jak wynika z danych ZUS, do tej pory wyrównanie z odsetkami otrzymało 24,8 tys. dorabiających emerytów. W 776 przypadkach postępowanie zostało zawieszone ze względu na niezakończone sprawy sądowe (wnosili je emeryci, którym ZUS odmawiał wypłaty zaległych świadczeń przed wejściem w życie ustawy).
Nie wiadomo, ilu jeszcze emerytów ma prawo domagać się wypłaty zaległych emerytur. ZUS – jak poinformował nas Radosław Milczarski z centrali – nie ma takich danych.
– O informację w tej sprawie proszą mnie nie tylko osoby mieszkające w Polsce, ale także emeryci przebywający obecnie w USA czy Australii – podkreśla Marian Strudziński, emeryt z Radomia, który zapoczątkował ogólnopolską akcję przeciwko zabraniu wypłaty emerytur.
Jest o co walczyć. Co prawda ZUS nie podaje średniej wysokości wypłaty, ale emeryci, którym się już udało odzyskać zaległości, ujawniają, że ich wypłaty wynoszą 30–40 tys. zł.
– Osoby, które jeszcze nie złożyły takich wniosków do ZUS, powinny zrobić to jak najszybciej. Prawo do takiej wypłaty nie ulega przedawnieniu, a zakład ma 60 dni na załatwienie sprawy. Nie warto więc czekać – przekonuje Karolina Miara, adwokat, która od samego początku wspierała emerytów w walce o ich świadczenia.
Zasady ubiegania się o wypłatę
● Osoba zainteresowana musi obowiązkowo złożyć wniosek.
● We wniosku należy podać swoje dane oraz numer świadczenia emerytalnego.
● W uzasadnieniu należy się powołać na ustawę o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
● Wniosek należy złożyć w oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce lub do wyznaczonego przez ZUS oddziału ds. wypłaty świadczeń zagranicznych.
● ZUS ma 60 dni na wydanie decyzji, licząc od daty złożenia wniosku.
● W przypadku wydania przez ZUS decyzji o wstrzymaniu wypłaty, można podać także jej numer.