Dorabiający emeryci bez żadnego ograniczenia czasowego mogą złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia zawieszonego w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Rodziny zmarłych mają ten czas ograniczony do 12 miesięcy, licząc od dnia zgonu uprawnionego.
Czy konieczne jest złożenie wniosku?
Pani Teresa po zakończeniu aktywności zawodowej wyjechała do córki, która mieszka w Niemczech. Ponieważ miała prawo do dodatkowych świadczeń kombatanckich wypłacanych wyłącznie na terenie Polski, jej emerytura wraz z dodatkami była przekazywana na konto w polskim banku. Jednocześnie całą korespondencję z ZUS odbierała jej druga córka, z którą czytelniczka mieszkała w Polsce. Od 18 października 2014 r. możliwe jest przesyłanie świadczeń kombatanckich osobom uprawnionym za granicę na ich rachunek bankowy w państwie zamieszkania. Czy pani Teresa musi złożyć wniosek o wypłatę zaległej emerytury, mając jednocześnie prawo do transferu świadczenia do innego kraju?
W tym przypadku mają zastosowanie przepisy dwóch ustaw. Na podstawie art. art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego możliwy jest transfer pieniędzy poza granice Polski. Podstawą jest art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Taka operacja jest przeprowadzana na wniosek osoby uprawnionej. Osoba pobierająca emeryturę lub rentę z ubezpieczenia społecznego rolników, do której przysługują wymienione świadczenia, wniosek o transfer za granicę może złożyć w oddziale ZUS. Drugi wniosek musi dotyczyć wypłaty zawieszonej emerytury. Trzeba w nim podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer przyznanej emerytury. Niezbędne jest też wskazanie, że wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami oraz nazwy i adresu oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wcześniejsi emeryci, którym zakład wstrzymał wypłatę świadczenia, muszą jeszcze dołączyć zaświadczenie o wysokości przychodów. Na tej podstawie zostanie wydana decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty zawieszonej emerytury. Nastąpi to w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).
Art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206).
Czy emeryt z USA ma prawo do wypłaty
Pan Antoni mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych i w grudniu 2010 r. ukończył 65 lat. Amerykański pracodawca nie zgodził się na zwolnienie go na jeden dzień z pracy, żeby mógł pobierać emeryturę z ZUS. W związku z tym z powodu nieprzesłania do ZUS świadectwa pracy u amerykańskiego pracodawcy zakład zawiesił wypłatę świadczenia za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Czytelnik dopiero teraz znalazł informację, że osoby będące w takiej sytuacji jak on mają prawo do zawieszonego świadczenia. Czy będzie mógł jeszcze teraz ubiegać się o wypłatę zaległości?
Osobę pobierającą emeryturę z ZUS obowiązują polskie przepisy. Z tego też powodu brak świadectwa pracy zagranicznego pracodawcy informującego o ustaniu pracy faktycznie spowodował, że ZUS musiał zawiesić wypłatę świadczenia bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta. Zasada ta dotyczyła wszystkich emerytur przysługujących osobom pozostającym w stosunku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii oraz osobom pozostającym w stosunku pracy w większości państw, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Tak samo więc zostali potraktowani dorabiający emeryci zatrudnieni w USA. Osoby te mogą również skorzystać z możliwości uzyskania zwrotu zawieszonych świadczeń, jednak ZUS nie zrobi tego z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).
Art. 5 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE.L.04.166.1).
Czy trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku
Osoba na stałe mieszkająca za granicą kraju została pozbawiona wypłaty polskiego świadczenia ze względu na nierozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Podstawą do wstrzymania wypłaty był obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726). ZUS zawiadomił zainteresowanego, że z powodu nierozwiązania stosunku pracy nie będzie już otrzymywać wypłaty. Emeryt dopiero teraz z polonijnej gazety dowiedział się, że od 19 lutego 2014 r. obowiązują przepisy umożliwiające zwrot zaległych wypłat. Czy prawo do wypłaty uległo już przedawnieniu?
Osoby uprawnione do otrzymania emerytur zawieszonych od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. bezterminowo mogą składać wnioski o wypłatę zaległości. Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. nie wprowadziła cezury czasowej ograniczającej prawo do ubiegania się o wypłatę zaległości. Dzięki temu każdy wniosek bez względu na to, kiedy zostanie złożony, będzie załatwiony zgodnie z przepisami wynikającymi z tej ustawy. Ustawa jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12). TK uznał, że art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz w związku z art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).
Czy spadkobierca dostanie zawieszoną emeryturę
W marcu 2009 r. pan Jerzy ukończył powszechny wiek uprawniający do emerytury. Ponieważ wtedy nie obowiązywały przepisy nakazujące zwolnienie się z pracy, kontynuował zatrudnienie, pobierając również świadczenie. Zmiana przepisów od 1 stycznia 2011 r. spowodowała, że miał czas do końca września na dostarczenie do ZUS świadectwa pracy informującego o rozwiązaniu stosunku pracy. Pracodawca nie chciał się jednak zgodzić na zwolnienie go tylko na jeden dzień, żeby miał prawo do emerytury, więc ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia. Po uznaniu przez TK przepisów o zawieszeniu emerytury jako niezgodnych z konstytucją zakład wznowił wypłatę emerytury. Zainteresowany nie zdążył jednak złożyć wniosku o wypłatę zaległości, bo zmarł. Czy spadkobiercy mogą się ubiegać o taką wypłatę?
O pieniądze mogą się ubiegać wyłącznie członkowie rodzin emerytów, którzy zmarli po zgłoszeniu wniosku o wypłatę świadczenia. Wypłata należy się małżonkowi, dzieciom, z którymi zmarły emeryt prowadził wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego. Jeśli nie ma takich osób – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawał zmarły. Uprawnieni mają prawo do udziału w dalszym prowadzeniu postępowania o świadczenia nieukończonego wskutek śmierci osoby, która o nie wystąpiła. Ale uwaga! Roszczenia o wypłatę świadczeń wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania. W razie odmowy wypłaty można odwołać się do sądu pracy.
Podstawa prawna
Art. 10 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).
Art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).