Nasza spółka budowlana zamierzała zatrudnić kilku Ukraińców. Nie mogą jeszcze zacząć pracy, ponieważ uczestniczą w działaniach wojennych. Czy możemy z nimi podpisać umowy przedwstępne zawierające m.in. termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie itp.? Jeśli tak, to czy będą one obciążone składkami ZUS?
Kluczowe znaczenie będą miały w tym przypadku przepisy zgrupowane w art. 389–390 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Wynika z nich m.in., że umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, wówczas nie można żądać jej zawarcia. Ponadto zgodnie z art. 390 par. 2 k.c., jeśli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej – w szczególności wymaganiom co do formy – strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.