Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Skierowana jest do osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem istotnie zmniejsza się możliwość realizowania dotychczasowych obowiązków. Zasady jej przyznawania reguluje ustawa o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924). Od dawna jednym z mankamentów tych regulacji jest kwestia realizacji przesłanki nabycia prawa do tego świadczenia. Chodzi o konieczność rozwiązania stosunku pracy – wymóg ten naraża ubezpieczonych na utratę jedynego źródła dochodu bez żadnej gwarancji otrzymania świadczenia. Zdarzało się bowiem, że komuś zabrakło np. miesiąca pracy w szczególnych warunkach do uzyskania uprawnień i pozostał bez pomostówki oraz bez pracy.
Rząd przygotował nowelizację przepisów, która ma ten problem rozwiązać. O tym, że planuje takie zmiany, pisaliśmy jako pierwsi (DGP nr 203/2021 „Pomostówki do zmiany. Na lepsze”). W przyjętym właśnie projekcie proponuje uchylenie art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych. W efekcie będzie ona przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane, a prawo do niego ulegnie zawieszeniu do czasu rozwiązania stosunku pracy.