Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Korzystam z preferencyjnych składek. Wiem, że przepisy Polskiego Ładu zmieniły terminy płatności składek. Do której kategorii mogę się teraz zakwalifikować i jaki termin mnie obowiązuje?

Polski Ład, a więc ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany do art. 47 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2022 r. płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż:
  • do 5. dnia następnego miesiąca ‒ jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
  • do 15. dnia następnego miesiąca ‒ płatnicy składek posiadający osobowość prawną;
  • do 20. dnia następnego miesiąca ‒ pozostali płatnicy składek.
Do końca 2021 r. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (opłacające składkę wyłącznie za siebie) miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu do 20. dnia następnego miesiąca, przy czym ustawodawca stworzył nową kategorię płatników – „pozostałych”, do których zalicza się m.in. przedsiębiorców indywidualnych. Zmiana ta ma zastosowanie zarówno do płatników opłacających składki w standardowej wysokości, jak i opłacających składki preferencyjne lub korzystających z ulgi na start. Nie ma również znaczenia dla stosowania nowych terminów płatności składek, czy przedsiębiorca jest w trakcie korzystania ze składek preferencyjnych, czy też dopiero zacząłby z tego uprawnienia korzystać po 1 stycznia 2022 r.
Polski Ład wprowadził więc nowe korzystniejsze terminy opłacania składek do ZUS przez przedsiębiorców indywidualnych. Zmienione terminy opłacania składek dotyczą zarówno przedsiębiorców będących w trakcie korzystania z preferencji składkowej, jak i tych, którzy zaczną z tego korzystać po 1 stycznia br.
Podstawa prawna
•art. 18a ust. 1 i art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)
•ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2469)
•art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)