Polski Ład, a więc ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany do art. 47 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2022 r. płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż:
Do końca 2021 r. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (opłacające składkę wyłącznie za siebie) miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu do 20. dnia następnego miesiąca, przy czym ustawodawca stworzył nową kategorię płatników – „pozostałych”, do których zalicza się m.in. przedsiębiorców indywidualnych. Zmiana ta ma zastosowanie zarówno do płatników opłacających składki w standardowej wysokości, jak i opłacających składki preferencyjne lub korzystających z ulgi na start. Nie ma również znaczenia dla stosowania nowych terminów płatności składek, czy przedsiębiorca jest w trakcie korzystania ze składek preferencyjnych, czy też dopiero zacząłby z tego uprawnienia korzystać po 1 stycznia 2022 r.