Reklama

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia dla osób, którzy stracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Przysługuje on osobom, które zarejestrowały się w urzędzie pracy oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku m.in.:

 • były zatrudnione i osiągały wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy (nieuwzględniane są okresy urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni),
 • świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
 • opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje więc osobom, które wykonywały pracę z której wymiar składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowił co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Bez znaczenia pozostaje rodzaj umowy na podstawie, której była świadczona praca.

Do tego czasu wlicza się także:

 • zasadnicza służba wojskowa;
 • urlop wychowawczy;
 • pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • pobieranie renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
 • okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest w czerwcu. Od stycznia 2022 roku zasiłek będzie więc wypłacany w dotychczasowej kwocie. Waloryzacja nastąpi w połowie roku.

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w trzech stawkach, które zależą od stażu pracy.

 • 80 proc. (do 5 lat stażu pracy),
 • 100 proc. (5-20 lat stażu pracy) 
 • 120 proc. (powyżej 20 lat stażu pracy)

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2022 roku pokazuje tabela:

wysokość zasiłku dla bezrobotnych przez pierwsze trzy miesiące wysokość zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach
80 proc. zasiłku podstawowego 992,64 zł  779,52 zł
100 proc. zasiłku podstawowego 1240,80 zł 974,40 zł
120 proc. zasiłku podstawowego 1488,96 zł 1169,28 zł

Jak się zarejestrować w urzędzie pracy?

Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna potrzebne są dokumenty:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
 • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

W trakcie rejestracji są potrzebne jeszcze dane:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.
Rejestracji osoba bezrobotna dokonuje w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.