Niezrozumiałe jest wprowadzenie zmian ustawowych dotyczących tej grupy świadczeniobiorców jedynie na przyszłość – wskazuje rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do minister rodziny i polityki społecznej.

Rozwiązanie, które miało zakończyć problem tzw. czerwcowych emerytów, znalazło się w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), która weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 18 września 2021 r. Zgodnie z jej przepisami zasady ustalania wysokości emerytury w czerwcu są obecnie takie same jak w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
W praktyce nie udało się załatwić sprawy do końca. Do biura RPO wpływają skargi w sprawie wspomnianych regulacji. Dotyczą one problemu emerytur czerwcowych ustalonych w tym miesiącu w latach ubiegłych (2009–2019) oraz pochodnych od tych świadczeń, tj. rent rodzinnych.
Powód? W nowych przepisach o tych osobach zapominano. Sposób ustalenia wysokości emerytury w czerwcu uregulowano początkowo incydentalnie w czerwcu 2020 r., a następnie na stałe od 2021 r., pomijając jednak emerytury ustalone w tym miesiącu we wskazanych wyżej latach. Z punktu widzenia tych świadczeniobiorców to niekorzystne rozwiązanie.
Przypomnijmy, że zróżnicowanie zasad ustalania wysokości emerytury było do tej pory powiązane m.in. z miesiącem złożenia wniosku. Najgorzej miały osoby, które przechodziły na świadczenie właśnie w czerwcu. Podczas ustalania jego wysokości w tym miesiącu kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała bowiem dodatkowym waloryzacjom kwartalnym. W konsekwencji przejście na emeryturę w czerwcu mogło być mniej korzystne. Część osób złapała się w tę pułapkę.
Zdaniem RPO problem ten powinien zostać uregulowany kompleksowo, odnosząc się również do emerytur, których wysokość została ustalona w czerwcu w minionych latach. W jego ocenie niezrozumiałe jest wprowadzenie nowych regulacji jedynie na przyszłość. Dlatego zastępca rzecznika Stanisław Trociuk prosi minister Marlenę Maląg o rozwiązanie tego problemu.