Przede wszystkim trzeba podkreślić, że żołnierz obrony terytorialnej w trakcie pełnienia służby nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, któremu podlega np. w trakcie wykonywania obowiązków w swoim miejscu pracy. Świadczenia z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych będą przysługiwały mu jedynie wtedy, gdy wypadek lub choroba zawodowa ma związek z wykonywaną pracą zarobkową, na której podstawie żołnierz jest ubezpieczony w cywilu.
Do wypadku lub choroby zawodowej związanej z pełnieniem służby jako żołnierz obrony terytorialnej będą miały zastosowanie przepisy innego aktu prawnego ‒ ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.