Umożliwia to uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków w dwóch programach finansowanych z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego.
Pierwszy z nich to „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Oferowana w jego ramach pomoc będzie dotyczyć osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (albo równorzędnym) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym analogiczne wskazania, jakie są wymagane przy świadczeniu pielęgnacyjnym. To właśnie im samorząd będzie mógł pokryć z uzyskanej dotacji koszty usług asystenckich.
Zgodnie z zasadami programu asystent będzie pomagał w wykonywaniu czynności codziennego życia, towarzyszył w załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu np. do kina, teatru lub innego miejsca. Asystentem może być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub taka, która ich nie ma, ale wskaże ją osoba niepełnosprawna. Nie może to być jednak członek jej rodziny.
Program zakłada, że wynagrodzenie asystenta będzie wynosić maksymalnie 40 zł za godzinę. Dodatkowo z dotacji będzie można pokryć koszt zakupu środków ochrony osobistej – do wysokości 50 zł miesięcznie, zakupu biletów komunikacji publicznej, przejazdu taksówką oraz biletów wstępu na wydarzenie kulturalne lub sportowe – nie więcej niż 300 zł miesięcznie oraz ubezpieczenia asystenta – 150 zł rocznie. Takie same stawki obowiązują w tegorocznej edycji programu. Zmieniło się natomiast to, że w 2022 r. liczba przysługujących godzin usługi asystenckiej będzie określona rocznie, a nie miesięcznie, jak w poprzednich latach, co spowoduje, że będzie można z nich korzystać w bardziej elastyczny sposób. I tak w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością sprzężoną będzie to 840 godzin, 720 godzin dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 360 godzin dla osoby z umiarkowanym jej poziomem i dla dziecka.
Drugi z programów, czyli „Opieka wytchnieniowa”, jest adresowany do opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równorzędnym) oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy z różnych powodów nie mogą się nimi czasowo zajmować lub potrzebują odpoczynku od codziennych obowiązków. W 2022 r. opieka ta będzie realizowana w dwóch formach: pobytu dziennego lub całodobowego w placówkach, które zostały wskazane w programie. Co ciekawe, po raz pierwszy pojawił się wśród nich dom pomocy społecznej. Przy czym organizowanie przez samorząd opieki wytchnieniowej w tej instytucji jest obarczone dodatkowymi zastrzeżeniami. Taka działalność będzie musiała być m.in. wydzielona organizacyjnie poza DPS oraz wiązać się ze zmniejszeniem dotychczasowej liczby miejsc, aby uwolnioną infrastrukturę przeznaczyć na świadczenie opieki wytchnieniowej. W przeciwieństwie do poprzednich lat, w 2022 r. nie będzie trzeciej formy tej usługi, która sprowadzała się do zapewniania opiekunom specjalistycznego poradnictwa z zakresu pielęgnacji, dietetyki i rehabilitacji.
Bez zmian pozostanie limit wsparcia, które w skali roku będzie wynosić 240 godzin przy pobycie dziennym oraz 14 dni przy całodobowym. Dotacja na jedną godzinę opieki wytchnieniowej będzie wynosić do 40 zł. Z kolei usługa całodobowa będzie kosztować do 600 zł lub 800 zł, jeśli podopieczny ma znaczy stopień niepełnosprawności i niepełnosprawność sprzężoną.
MRiPS szacuje, że dzięki obydwu programom pomoc asystenta uzyska ok. 4 tys. osób, zaś opieka wytchnieniowa będzie świadczona dla 3 tys. osób.