Związek Zawodowy Pracowników ZUS przedstawił 12 żądań i wskazuje, że ich niespełnienie jest równoznaczne ze sporem zbiorowym. Jaka jest decyzja pracodawcy w tej sprawie?
Wszystkie postulaty związkowców są nam znane. Przygotowaliśmy na nie rzetelną i wyczerpującą odpowiedź. Poza tym dialog ze wszystkimi jedenastoma organizacjami związkowymi, które funkcjonują w Zakładzie, prowadzimy na bieżąco. Informujemy je o tym, co dzieje się w organizacji, o planach zarządu. Oczywistym prawem organizacji związkowych jest stawiać żądania, a obowiązkiem zarządu Zakładu jest zapewnić bieżącą, sprawną obsługę naszych klientów oraz właściwe wynagrodzenie i warunki pracy pracownikom. Jednak mimo otwartości ze strony zarządu ZUS nie udało się osiągnąć porozumienia. Wobec tego, zgodnie z przepisami o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, rozpoczną się rokowania.