Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za czerwiec stanowi podstawa na nowo ustalona, lecz z wynagrodzeń wypłaconych przez poprzedni urząd.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia, jak też zasiłku chorobowego stanowi u osoby będącej pracownikiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, lub za pełne miesiące ubezpieczenia, jeśli okres zatrudnienia jest krótszy. Wynagrodzenie, które tworzy podstawę, to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.