Wyrok został wydany w sprawie, w której prezydent miasta wydał decyzję o przyznaniu zasiłku celowego na zakup żywności. Następnie wydał decyzję o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej, tym samym w miejsce biorców świadczenia wpisanie tylko kobiety składającej wniosek, nie zaś jak pierwotnie – również członka jej rodziny.
SKO utrzymało w mocy rozstrzygnięcie, wskazując, że z treści protokołu z ustnego zgłoszenia o udzielenie pomocy kobieta wniosła o świadczenie wyłącznie dla siebie. Zaś biorąc pod uwagę treść zarówno konkretnego wniosku, jak i całości akt sprawy dotyczących udzielania pomocy rodzinie skarżącej, kolegium uznało, że organ miał podstawy, by uznać, iż nastąpiła oczywista omyłka, która powinna zostać sprostowana.