Rada gminy nie może przekazać burmistrzowi kompetencji w zakresie określania szczegółowych zasad przyznawania świadczeń na rzecz rodziny.

Tak uznał wojewoda opolski, który stwierdził nieważność jednego z zapisów, jaki znalazł się w uchwale z 17 listopada 2020 r. podjętej przez radnych Nysy, nowelizującej uchwałę z 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego o nazwie bon wychowawczy. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczyły regulacji, która zakłada, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie ogłoszenia stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, burmistrz będzie mógł w drodze zarządzenia określić odmienny od wynikającego z regulaminu (stanowiącego załącznik do uchwały) sposób przyjmowania i wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie bonu, a także potwierdzania jego kompletności i momentu złożenia.
Zdaniem wojewody rada naruszyła tym postanowieniem art. 22b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111), który wskazuje, że jeśli dana gmina decyduje się wypłacać własne świadczenia dla rodzin, to szczegółowe zasady ich przyznawania oraz wysokość określa uchwała rady. Radni Nysy nie mieli więc prawa przenosić tej kompetencji na inny organ gminy, bo przepisy nie upoważniają ich do delegowania swoich uprawnień. Wojewoda podkreślił, że art. 22b jednoznacznie wskazuje na wyłączną właściwość rady gminy w wymienionych w tym przepisie sprawach.
Co ciekawe, nie jest to pierwszy problem Nysy z bonem wychowawczym. Miasto wypłaca to świadczenie od 2016 r. w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 1–6 lat. Przy czym zgodnie z przyjętymi zasadami pierwszeństwo w otrzymaniu bonu mają rodzice pozostający w związku małżeńskim. Przyjęcie takiego kryterium od samego początku budziło duże kontrowersje i do tej pory Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał cztery wyroki stwierdzające, że jest to niezgodne z prawem. Miasto powielało bowiem ten wymóg w kolejnych uchwałach. Jednocześnie Nysa broniąc ustanowionej preferencji dla małżeństw, od każdego z orzeczeń złożyła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, tyle że do tej pory żadna z nich nie stanęła na wokandzie.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego z 17 grudnia 2020 r., nr PN.III.4131.1.120. 2020.JK. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia