Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mogą się ubiegać o uposażenie liczone na podstawie kapitału tylko wówczas, gdy nie pobierały wcześniejszej emerytury.
Coraz więcej ubezpieczonych z ustawowym prawem do starej emerytury stara się o przyznanie świadczenia liczonego po nowemu, a więc na podstawie kapitału początkowego oraz składek zgromadzonych na koncie w ZUS. O wsparcie takie występują osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., które w czasie kariery zawodowej dobrze zarabiały.
– Możliwość liczenia świadczenia na podstawie nowych zasad ma ubezpieczony, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po 31 grudnia 2008 roku. Jednak ZUS dopuszcza to jedynie w stosunku do wnioskodawców, którzy pierwszy raz złożyli te dokumenty po tym terminie. Zakład postępuje tak, chociaż ustawodawca nie stawia takiego warunku – tłumaczy Stanisław Szwed, poseł PiS, autor interpelacji w tej sprawie.
Podstawą do ubiegania się o świadczenie kapitałowe jest art. 26 w związku z art. 55 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.). Sąd Najwyższy w uchwale z 4 lipca 2013 r. (sygn. akt II UZP 4/12) uznał, że ubezpieczony ubiegający się o wyższe świadczenie na podstawie tych przepisów ma prawo do wyliczenia wypłaty po nowemu, niezależnie od złożonego wcześniej wniosku o emeryturę w niższym wieku emerytalnym.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że uchwała SN zapadła w ściśle określonym stanie faktycznym, w którym ubezpieczony złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę. Jednak ze względu na kontynuowanie zatrudnienia i osiąganie przychodów powodujących zawieszenie świadczenia przyznanej emerytury nie pobrał wypłaty aż do momentu zgłoszenia wniosku o świadczenie w powszechnym wieku emerytalnym. Z tego też powodu resort uważa, że możliwość ustalania nowej emerytury może mieć zastosowanie tylko wobec osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., które mimo przyznania emerytury w niższym wieku emerytalnym nie pobrały jej za ani jeden miesiąc. Takie też stanowisko MPiPS przekazało ZUS.
Jednocześnie resort wyjaśnia, że takie zasady nie mogą mieć zastosowania w stosunku do ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., którzy nabyli prawo do wsparcia w niższym wieku, albo do emerytury wcześniejszej i świadczenie takie pobierali. A to dlatego, że osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. i zgłaszające wniosek o przyznanie nowej emerytury po 31 grudnia 2012 r. muszą się liczyć z tym, że ich wypłata może być pomniejszona. Od kapitału emerytalnego zostaną bowiem odjęte wypłacone świadczenia.