Renta socjalna jest świadczeniem, jakie ZUS (lub inny organ emerytalno-rentowy, na przykład KRUS) wypłaca osobom pełnoletnim, które są niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komu dokładnie przysługuje renta socjalna, przeczytasz tutaj>>

Świadczenie to nie przysługuje jednak osobie, która:

  • jest uprawniona do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności;
  • pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych lub też jako współwłaściciel ma udział w takiej nieruchomości - przekraczający 5 ha przeliczeniowych.

Wyjątki szansą na świadczenie

Od tej ostatniej zasady są jednak wyjątki w przypadku osób, które:

  • mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym tzw. renty uczniowskiej,
  • mają ustalone prawo do renty rodzinnej, o ile wysokość renty rodzinnej jest niższa lub równa 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a to renta rodzinna jest świadczeniem wyższym lub wybranym. 

O przyznaniu renty takiej osobie zadecydują więc ogólne przepisy o przyznawaniu renty socjalnej>>

Tymczasowe aresztowanie a renta

Z kolei osoba, która pobierała rentę, kiedy została tymczasowo aresztowana lub trafiła do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności, może starać się o przyznanie świadczenia w wysokości 50 proc. wysokości wcześniej przyznanej renty.

Taka osoba musi jednak spełnić odpowiednie warunki: 

  • być osobą samotnie gospodarującą,
  • nie posiadać innych źródeł przychodu,
  • nie mieć ustalonego prawa do renty rodzinnej,
  • być właścicielem lokalu mieszkalnego (domku jednorodzinnego) lub posiadać prawo spółdzielcze do lokalu lub być najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych - co więcej, osoba ta musi zobowiązać się pisemnie, że to z renty będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), a w lokalu tym (domu) nie przebywają inne osoby.