Renty socjalnej, przyznawanej przez ZUS, nie otrzyma między innymi osoba, która pobiera emeryturę lub inny rodzaj renty. Przepisy przewidują jednak wyjątki.

Renta socjalna jest świadczeniem, jakie ZUS (lub inny organ emerytalno-rentowy, na przykład KRUS) wypłaca osobom pełnoletnim, które są niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komu dokładnie przysługuje renta socjalna, przeczytasz tutaj>>

Świadczenie to nie przysługuje jednak osobie, która:

  • jest uprawniona do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności;
  • pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych lub też jako współwłaściciel ma udział w takiej nieruchomości - przekraczający 5 ha przeliczeniowych.

Wyjątki szansą na świadczenie

Od tej ostatniej zasady są jednak wyjątki w przypadku osób, które:

  • mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym tzw. renty uczniowskiej,
  • mają ustalone prawo do renty rodzinnej, o ile wysokość renty rodzinnej jest niższa lub równa 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a to renta rodzinna jest świadczeniem wyższym lub wybranym.

O przyznaniu renty takiej osobie zadecydują więc ogólne przepisy o przyznawaniu renty socjalnej>>

Tymczasowe aresztowanie a renta

Z kolei osoba, która pobierała rentę, kiedy została tymczasowo aresztowana lub trafiła do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności, może starać się o przyznanie świadczenia w wysokości 50 proc. wysokości wcześniej przyznanej renty.

Taka osoba musi jednak spełnić odpowiednie warunki:

  • być osobą samotnie gospodarującą,
  • nie posiadać innych źródeł przychodu,
  • nie mieć ustalonego prawa do renty rodzinnej,
  • być właścicielem lokalu mieszkalnego (domku jednorodzinnego) lub posiadać prawo spółdzielcze do lokalu lub być najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych - co więcej, osoba ta musi zobowiązać się pisemnie, że to z renty będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), a w lokalu tym (domu) nie przebywają inne osoby.