Gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa zainteresowanego do osobistego stawiennictwa u lekarza orzecznika lub przed komisją lekarską, można domagać się zwrotu kosztów przejazdu. Dotyczy to transportu z miejsca zamieszkania do ZUS i z powrotem.
Zasady oddawania pieniędzy reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez ZUS (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 6, poz. 47 z późn. zm.).
Wspomniany zwrot obejmuje w pierwszej kolejności przejazd pociągiem osobowym drugiej klasy (z uwzględnieniem przysługującej ulgi). Nie wyklucza to podróży pociągiem pospiesznym lub ekspresem, zwłaszcza gdy obliguje do tego termin stawiennictwa. Zainteresowany może też wybrać autobus lub bus przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób, lecz tylko wtedy, gdy koszt przejazdu nie przekracza ceny biletu za pociąg. Z takiej komunikacji można też skorzystać, jeśli nie ma odpowiedniego połączenia kolejowego.