Kontakty między urzędami ułatwią m.in. ubieganie się o renty rodzinne czy przyznanie świadczeń z powodu choroby lub inwalidztwa.
Przekazywanie e-dokumentów potwierdzających opłacanie składek usprawni koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Tym samym osoby pracujące w różnych krajach nie będą mieć problemów z uzyskiwaniem świadczeń.
1 maja 2014 r. polskie instytucje ubezpieczeniowe zostaną włączone do unijnego Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. Dzięki temu Polacy zakładający firmę lub pracujący w innych krajach UE będą mogli łatwiej ubiegać się o świadczenia w pozostałych państwach, gdyż udowodnią okresy pracy lub ubezpieczenia za granicą. Wczoraj rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem systemu na terytorium Polski. Za siedem miesięcy wszystkie kraje zjednoczonej Europy będą przekazywać bezpośrednio do systemu i wymieniać między sobą informacje o ubezpieczonych. Będzie się to odbywało drogą elektroniczną w ramach wspólnej bezpiecznej sieci, zapewniającej poufność i ochronę danych. Wykorzystanie nowych technologii ma usprawnić swobodny przepływ osób.
Krajowe instytucje państw członkowskich współpracują ze sobą, wymieniając dane niezbędne do ustalenia praw i obowiązków ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców.
Wykorzystanie sieci do przekazywania takich informacji odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzUrz. WE L 166 z 30 kwietnia 2004 r.). Podstawę do tego stanowi także rozporządzenie wykonawcze Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284 z 30 października 2009 r.).
Zgodnie z tymi przepisami władze lub instytucje państwa UE nie mogą odrzucić e-dokumentów wysłanych lub wystawionych przez organ innego kraju członkowskiego tylko dlatego, że zostały przekazane drogą elektroniczną. Wcześniej jednak instytucja ubezpieczeniowa musi złożyć oświadczenie, że może je przyjmować w takiej formie. E-dokumenty uważa się za poprawne i dokładne kopie oryginału lub odzwierciedlenie informacji, do jakich się odnoszą, o ile nie istnieją dowody przeciwne.
Obecnie wymiana takich danych z zakresu zabezpieczenia społecznego odbywa się za pośrednictwem formularzy w wersji papierowej.
Etap legislacyjny
Założenia przyjęte przez rząd