Osoby, które dostały się na uczelnię, przed odebraniem indeksu muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przyjęciu na nią. Wypłata może być kontynuowana aż do skończenia przez studenta 25. roku życia.

Czy zakład wypłaca świadczenie w wakacje

Ojciec ucznia szkoły średniej zmarł w czasie pracy. Jego syn złożył wniosek o przyznanie renty rodzinnej. ZUS po zbadaniu sprawy uznał, że zainteresowany ma prawo do świadczenia. Uczeń pobierał je przez całą klasę maturalną. Czy dostanie rentę rodzinną we wrześniu, zanim odbierze indeks uczelni, na którą się dostał w lipcu?
Wypłata renty rodzinnej dla dziecka ustaje z końcem wakacji. W celu dalszego jej otrzymywania niezbędne jest dostarczenie do ZUS zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16 lat, ale gdy zainteresowany uczy się dalej, może ją otrzymywać aż do 25. roku życia. Wyjątek to sytuacja, w której młoda osoba jest na ostatnim roku studiów i ukończyła już wspomniany wiek. Wówczas świadczenie przysługuje jej do ukończenia tego roku studiów.
Żeby kontynuować pobieranie świadczenia uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć do swojego oddziału ZUS wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Dokument taki powinna wydać placówka, w której nauka jest kontynuowana. Zasada ta dotyczy również osób, które ukończyły kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej i dostały się na studia. Niestety duża część uczelni wydaje zaświadczenia o podjęciu nauki dopiero po zakończeniu wakacji akademickich, czyli w październiku. Nie oznacza to jednak, że początkujący student nie dostanie wypłaty renty rodzinnej we wrześniu. Aby ustrzec się od takiej sytuacji, najpóźniej w tym miesiącu musi on złożyć w ZUS wniosek o dalsze wypłaty świadczenia wraz z własnym oświadczeniem o kontynuowaniu nauki i zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię wyższą. Ostatni z wymienionych dokumentów może donieść w terminie późniejszym.
Podstawa prawna
Art. 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Czy ukończenie nauki odbiera prawo do renty rodzinnej

Absolwent szkoły średniej miał problemy z dostaniem się na studia. Udało mu się to dopiero za drugim razem. Czy w takiej sytuacji ZUS odbierze mu świadczenie po ukończeniu 25. roku życia, jeśli zainteresowany będzie studiować na czwartym roku, a studia trwają sześć lat?
Obowiązujące w Polsce przepisy określają, że dziecko, które przekroczyło 16 lat, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli uczy się w szkole. Świadczenie przysługuje mu do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, chyba, że kontynuje naukę. Wtedy prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia roku studiów. Przyjęcie tak wysokiej granicy wieku świadczy o tym, że celem wspomnianego świadczenia jest zapewnienie dziecku środków utrzymania aż do ukończenia nauki w szkole wyższej, umożliwiającej najlepszy start na rynku pracy. Co ważne, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, które utracą rentę, mogą otrzymywać stypendium socjalne. Mogą się także ubiegać o pomoc materialną m.in. w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Art. 179 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Czy ZUS zabierze wypłatę osobie symulującej?

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej otrzymał z ZUS decyzję o przyznaniu mu prawa do renty rodzinnej. Podstawą do ubiegania się o takie świadczenie była śmierć ojca. Zainteresowany składając wniosek o świadczenie, złożył dokument potwierdzający, że uczy się w liceum. Po jego ukończeniu dostarczył do organu rentowego zaświadczenie, że jest słuchaczem policealnego studium. Po pierwszym semestrze ZUS otrzymał kolejny dokument potwierdzający naukę w tej samej szkole, ale na innej specjalności. Identyczna sytuacja miała miejsce w kolejnych latach. W końcu ZUS przeprowadził kontrolę w szkole, która ujawniła, że zainteresowany zapisywał się na kolejne specjalności, żadnej jednak nie kończąc. Czy ZUS ma prawo zabrać mu świadczenie?
Zakład może w takim przypadku odebrać świadczenie i domagać się zwrotu bezpodstawnie wypłaconych pieniędzy. Powodem tego było to, że chociaż zainteresowany rozpoczynał naukę, wpłacając ratę czesnego, to jednak nie kończył jej. Szkoła wystawiała mu zaświadczenie o kontynuowaniu nauki po dokonaniu pierwszej takiej wpłaty. Jeśli zainteresowany po odebraniu zaświadczenia dla ZUS tracił zainteresowanie do dalszej nauki (nie uczestniczył w zajęciach i nie przystępował do egzaminów), szkoła musiała skreślić go z listy uczniów. A to już oznacza przerwę w nauce. Samo formalne posiadanie statusu słuchacza szkoły bez chodzenia na zajęcia nie wystarczają do uzyskania prawa do renty rodzinnej. Niezbędna jest kontynuacja nauki.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Czy zakład odmówi renty niepełnosprawnemu

Rodzic niepełnosprawnego 27-latka nagle zmarł, pozostawiając syna bez środków do życia. Czy w takiej sytuacji będzie on pozbawiony pomocy?
Rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mogą otrzymywać jego dzieci bez względu na wiek, jeśli stali się całkowicie niezdolni do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat albo bez względu na wiek, jeżeli stały się niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna
Art. 68–71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Czy podopieczni bez prawa do świadczenia

Dwójka dzieci została przyjęta na wychowanie przez bezdzietne małżeństwo. Ich opiekunowie obawiają się, że po ich śmierci stracą prawo do wsparcia. Czy słusznie?
Takie same możliwości ubiegania się o rentę rodzinną mają wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości. Co ważne świadczenie to przysługuje tylko wówczas, gdy takie osoby zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią emeryta lub rencisty. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeśli śmierć była następstwem wypadku (w takim przypadku podopieczni mają prawo do wypłat).
Wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymanie także mają prawo do renty po dziadkach, gdy nie przysługuje im świadczenie po zmarłych rodzicach, a jeśli ich rodzice żyją – gdy nie mogą im zapewnić utrzymania lub emeryt albo rencista (lub jego małżonek) był opiekunem ustanowionym przez sąd.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Czy ZUS wypłaci wsparcie wszystkim dzieciom

Dwójka rodzeństwa uczącego się w szkole średniej wystąpiła o wypłatę renty rodzinnej po zmarłym. Jako ostatni taki dokument złożył najmłodszy z tego rodzeństwa, bowiem oczekiwał wystawienia przez dziekanat potwierdzenia przyjęcia na studia. Czy ZUS wypłaci całej trójce świadczenia w takiej samej wysokości?
ZUS po śmierci ubezpieczonego ustala wysokość świadczenia, jaka mogłaby przysługiwać zmarłemu. Ustalenie takie jest przeprowadzane na podstawie takich samych dokumentów, jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o rentę lub emeryturę. I dopiero tak obliczone świadczenie jest dzielone między uprawnionych. Jeśli renta rodzinna przysługuje jednej osobie, to otrzyma ona 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Do 90 proc. wzrasta wysokość renty dzielonej między dwie uprawnione osoby. Jednak już dla trzech i więcej osób ubiegających się o takie świadczenia do podziału jest 95 proc. wypłaty, która przysługiwałaby zmarłemu. W praktyce więc wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych. Niemożliwe jest więc, że takie świadczenie dostanie tylko jeden syn, natomiast pozostałe rodzeństwo zostanie pozbawione wsparcia ze strony ZUS.
Podstawa prawna
Art. 73 i 74 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Czy wdowa ze studiującym synem otrzyma rentę

Właściciel niewielkiej firmy nagle zmarł. Jego żona, która nigdy nie pracowała, właśnie ukończyła 48 lat. Jej syn w ubiegłym roku skończył studia. Czy kobieta może się ubiegać o rentę rodzinną?
O świadczenie takie może się ubiegać niepracująca wdowa, która nie ukończyła 50. roku życia. W wniosku musi jednak podać, że co prawda nie wychowuje małych dzieci, bo jej syn jest już absolwentem uczelni, ale nie posiada niezbędnych źródeł do utrzymania. W takiej sytuacji ZUS będzie jej wypłacać świadczenie przez okres jednego roku, licząc od dnia śmierci męża.
Jeśli taka osoba zdecyduje się uczestniczyć w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, prawo do pobierania renty może być przedłużone do dwóch lat. Szkolenie w takim przypadku może być zorganizowane przez urząd pracy, a sama zainteresowana musi wybrać kierunek nauki. W czasie kształcenia ZUS wypłaca świadczenie, które jest traktowane jako przejściowa pomoc w zdobywaniu kwalifikacji do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna
Art. 70 ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).