Osoby, które musiały pójść na wcześniejszą emeryturę z powodu likwidacji firmy, nie dostaną teraz wyższej emerytury liczonej na podstawie nowej kwoty bazowej.
Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że art. 21 w związku z art. 53 ust. 3 i 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) jest zgodny z ustawą zasadniczą.
Podstawą do wydania takiego wyroku była skarga kasacyjna zainteresowanej, która w 1996 r. otrzymała świadczenie na podstawie nieobowiązującego już dzisiaj rozporządzenia z 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładów pracy (Dz.U. nr 4, poz. 27). Z takiego rozwiązania mogły skorzystać osoby zwolnione z pracy o długim stażu ubezpieczeniowym, którym do emerytury brakowało nie więcej niż 10 lat. Wysokość świadczenia była ustalana na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Uprawnieni mieli możliwość podwyższenia świadczenia dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Było ono ustalane na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu złożenia drugiego wniosku. Zasady obowiązywały do 1 lipca 2004 r., kiedy to weszła w życie ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 121, poz. 1264). Nowe świadczenie może być teraz liczone na podstawie wyższej kwoty bazowej, jeśli nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzedniego.
– Kwota bazowa, od której była wyliczana wcześniejsza emerytura skarżącej, wynosiła 800 zł. Z kolei ta obowiązująca w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do właściwej emerytury wynosiła już 2600 zł – przekonywał Andrzej Góźdź, adwokat z Lublina. Argumenty nie zyskały akceptacji sędziów TK. Podobnie jak to, że w miejsce wcześniejszych emerytur dla osób tracących pracę pojawiły się świadczenia przedemerytalne. I te osoby mogą korzystać z możliwości liczenia emerytury na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
ORZECZNICTWO
Wyrok TK z 11 lipca 2013 r., sygn. akt SK 16/12.