Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące zgodności z ustawą zasadniczą art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.).

Ocena tego przepisu dotyczyła kwestii wstrzymania wypłaty tzw. emerytury policyjnej w przypadku braku możliwości jej dostarczenia z przyczyn niezależnych od organu rentowego. Wątpliwości sądu pojawiły się w czasie rozpatrywania odwołania emerytowanego funkcjonariusza, któremu zakład emerytalno-rentowy MSW zaprzestał wypłacania świadczenia. Powodem było to, że wracały do niego jako niedoręczone pieniądze przekazywane na konto bankowe wskazane we wniosku o przyznanie emerytury. Dodatkowo ustalono, że funkcjonariusz został wymeldowany z dotychczasowego miejsca zamieszkania bez podawania nowego. Zakład Emerytalno-Rentowy próbował bezskutecznie ustalić aktualny adres.

Różnice między systemami emerytalnymi

Różnice między systemami emerytalnymi

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Po niecałych trzech latach zainteresowany zwrócił się do organu rentowego z wnioskiem o wypłatę całej zawieszonej emerytury. Przy okazji wyjaśnił, że skoro przebywał za granicą, nie mógł skutecznie odbierać korespondencji. Organ rentowy rozpoczął wypłatę bieżących świadczeń, jednocześnie odmawiając wypłaty zaległych. Były policjant odwoływał się od negatywnych dla siebie decyzji, wskazując, że osoba pobierająca świadczenie z ZUS – będąc w takiej samej sytuacji jak on – może otrzymać zaległe wypłaty za okres nie dłuższy niż trzy lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty. W przypadku świadczeń mundurowych jest to możliwe tylko wówczas, kiedy brak świadczenia wynika z błędu zakładu emerytalnego.

– Te przepisy są niezgodne z konstytucją. Stracą moc po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – wyjaśnił Marek Zubik, sędzia TK, przewodniczący składu orzekającego.

To może oznaczać, że po tym okresie powinien mieć zastosowanie art. 11 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, który stanowi, że w sprawach w niej nieuregulowanych wykorzystywane są przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ORZECZNICTWO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r., sygn. akt P 14/11.