Te rozwiązania muszą wejść w życie 1 stycznia 2013 r., bowiem wówczas rozpocznie się systematyczne podnoszenie powszechnego wieku emerytalnego.

Wczoraj przyjęty został też projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służbie Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nim już od lipca przyszłego roku powinny się zmienić zasady wypłacania uposażenia osób czasowo niezdolnych do służby. Mundurowi przebywający na chorobowym będą bowiem otrzymywać 80 proc. płacy, o ile ich stan zdrowia nie będzie mieć związku ze służbą. Uposażenie zostanie zmniejszone na przykład wówczas, gdy policjant lub żołnierz będzie nieobecny na służbie z powodu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w całości zostaną przeznaczone na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Świadczenia te będą otrzymywać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów.

Rząd jednocześnie proponuje, aby osoby, które korzystają z chorobowego, otrzymywały mniejszą nagrodę roczną. Obniżenie uposażenia nie wpłynie natomiast na wymiar podstawy emerytury i renty.

Etap legislacyjny

Rząd przyjął