Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Na jego podstawie urzędnicy, kontrolerzy, nauczyciele i celnicy nie będą mogli być zwalniani z pracy tylko dlatego, że ukończyli 65 lat. Rząd wprowadził też poprawkę zgodnie z którą nauczyciele akademiccy będą mogli pracować do 67. roku życia.
Te rozwiązania muszą wejść w życie 1 stycznia 2013 r., bowiem wówczas rozpocznie się systematyczne podnoszenie powszechnego wieku emerytalnego.
Wczoraj przyjęty został też projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służbie Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z nim już od lipca przyszłego roku powinny się zmienić zasady wypłacania uposażenia osób czasowo niezdolnych do służby. Mundurowi przebywający na chorobowym będą bowiem otrzymywać 80 proc. płacy, o ile ich stan zdrowia nie będzie mieć związku ze służbą. Uposażenie zostanie zmniejszone na przykład wówczas, gdy policjant lub żołnierz będzie nieobecny na służbie z powodu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w całości zostaną przeznaczone na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Świadczenia te będą otrzymywać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów.
Rząd jednocześnie proponuje, aby osoby, które korzystają z chorobowego, otrzymywały mniejszą nagrodę roczną. Obniżenie uposażenia nie wpłynie natomiast na wymiar podstawy emerytury i renty.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął