Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 65. rok życia. Wyjątek stanowi stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, osoba ta może pracować do czasu ukończenia 70 lat, bowiem dopiero wówczas wygaśnie jej stosunek pracy - mówi Szymon Sala, zastępca dyrektora w departamencie prawnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pracownikom naukowym nie podoba się, że w czasach, kiedy rząd chce podnosić wiek emerytalny, ogranicza się ich uprawnienia do aktywności zawodowej. Skąd się wziął pomysł limitowania możliwości zatrudnienia do 65. roku życia?
Taka możliwość istnieje od 1 października 2011 r. Wynika ona z nowego brzmienia art. 127 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742). Na tej podstawie stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 65. rok życia (bez względu na zróżnicowany w powszechnym systemie emerytalnym wiek emerytalny kobiet i mężczyzn). Wyjątek stanowi stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego. W takim przypadku osoba ta może pracować do czasu ukończenia 70 lat, bowiem dopiero wówczas wygaśnie jej stosunek pracy. I to też nie od razu, ale dopiero z końcem roku akademickiego, w którym ukończy ten wiek. Sprawa wygaśnięcia stosunku pracy dotyczy wyłącznie mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych.
Komitet Rady Ministrów wprowadził zasadę, że konieczne jest uchylanie stosownych przepisów umożliwiających zwolnienie z pracy na przykład urzędników mających 65 lat. Dlaczego więc tutaj zostały?
Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn stanowi uzupełnienie obecnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tak by umożliwić nauczycielom akademickim pozostanie w stosunku pracy na podstawie mianowania do czasu nabycia uprawnień emerytalnych. Oznacza to, że nauczyciel akademicki, który osiągnął 65. rok życia, ale nie nabył uprawnień emerytalnych, pozostanie w stosunku mianowania do czasu nabycia tego prawa, nie dłużej jednak, niż do 67. roku życia. Zmieniany tym projektem przepis dotyczący wygaśnięcia stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego z końcem roku akademickiego, w którym osiągnął on 65. rok życia. Natomiast w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygaśnięcie stosunku pracy nastąpi z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on siedemdziesiąty rok życia.
Czy rektorzy będą musieli zwalniać takie osoby?
Rektorzy uczelni publicznych już obecnie posiadają możliwość ponownego nawiązania stosunku pracy z osobami, które utraciły status zatrudnienia na podstawie mianowania, na podstawie umowy o pracę. Ponowne zatrudnienie nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, na tym samym stanowisku i w tej samej uczelni odbywa się bez postępowania konkursowego. Przepis ten dotyczy wszystkich stanowisk, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy.