Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach jest dodatkiem do kapitału początkowego, który przysługuje osobom ubiegającym się o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym. Warunkiem jest przepracowanie co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (stale i w pełnym wymiarze czasu pracy).

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze powiększa emerytalny kapitał początkowy (nie jest wypłacana jako oddzielne świadczenie). Po doliczeniu do kapitału początkowego podlega wraz z nim cyklicznej waloryzacji.

Podstawowym wymogiem, który należy spełnić ubiegając się o rekompensatę jest wykazanie co najmniej 15-letniego zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o pracę). Dowodem na wykonywanie tego typu pracy może być albo świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy.

Osoba ubiegająca się o rekompensatę nie może ani wnioskować o wcześniejszą emeryturę, ani mieć ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury. Trzeba wnioskować o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz załączyć stosowne świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Ważne: Wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze musi przypadać przed 1 stycznia 2009 r.

Kwota wyliczonej przez ZUS rekompensaty zależy od:

  • udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych,
  • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • obniżonego wieku emerytalnego dla danego rodzaju pracy,
  • osiągniętego wieku w dniu 31 grudnia 2008 roku.