Jeśli francuska instytucja ubezpieczeniowa przyznała świadczenie osobie z dysfunkcją zdrowotną, to pracodawcy nie będzie przysługiwało dofinansowanie do jej wynagrodzenia.
Takie stanowisko przedstawiło biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) w odpowiedzi na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Organizacja opisała w nim sytuację jednej z firm, która zatrudnia pracownicę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od trzech lat przebywającą w kraju (wcześniej kobieta mieszkała we Francji i nie legitymuje się stażem pracy w Polsce). Po osiągnięciu wieku emerytalnego powiadomiła przedsiębiorcę, że otrzymała emeryturę zagraniczną. Jednocześnie przekazała mu dwa pisma z ZUS. Z pierwszego z nich wynikało, że francuska instytucja ubezpieczeniowa poinformowała zakład o przyznaniu jej emerytury od 1 lutego 2019 r. Natomiast w drugim zaświadczeniu ZUS wskazał, że pracownica nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego według stanu na dzień jego wydania.
W związku z tym pracodawca nie był pewny, czy może nadal na tę osobę pobierać dopłatę do pensji. Jak wyjaśnił BON, nie ma do tego prawa. Biuro podkreśliło, że w świetle art. 26a ust. 1a1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Co istotne, uprawnienie do takiego świadczenia posiada każda osoba, która uzyskała decyzję ZUS dotyczącą jego przyznania. Decyzja będzie funkcjonowała w obrocie prawnym, nawet jeśli czasowo zostanie zawieszone pobieranie emerytury. Dlatego jeśli francuska instytucja ubezpieczeniowa przyznała osobie z umiarkowanym poziomie niepełnosprawności wsparcie, to pracodawca nie może na nią otrzymywać pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
– Z odpowiedzi BON wynika jasno, że nie ma znaczenia, czy jest to emerytura krajowa czy zagraniczna, bo wydanie decyzji co do jej ustalenia uniemożliwia firmie uzyskiwanie dopłat do pensji – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.