W przypadku czasowej rezygnacji ze świadczenia mundurowego na rzecz korzystniejszej wypłaty z ZUS, byli funkcjonariusze SB zachowują prawa do policyjnej pomocy socjalnej.
Ustawa deubekizacyjna spowodowała obniżenie 38,3 tys. świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych osobom, które nawet przez kilka miesięcy służyły w jednostkach podległych SB. Okazuje się jednak, że nie zabrano im innych korzyści.

Zmiany w emeryturach w 2019 r. >>>>>

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w piśmie do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych PR (ZER – WOP -062 – 4 – 2/ 2019 – IC) wyjaśnia, że osoby pozostające w służbie przed 2 stycznia 1999 r. w przypadku zbiegu prawa do świadczenia z systemu powszechnego oraz zaopatrzeniowego mają możliwość wybrać wsparcie wyższe lub wskazane przez siebie.
Przy czym osoba decydująca się na świadczenie z ZUS zachowuje prawa do uprawnień wynikających z zaopatrzenia emerytalnego, wstrzymana tylko zostaje wypłata renty lub emerytury policyjnej. Zatem – jak podkreśla szef ZER MSWiA – emeryci i renciści policyjni, którzy dokonali lub zamierzają dokonać wyboru świadczenia z FUS, będą mieli w przyszłości możliwość powrotu do systemu zaopatrzeniowego. Będzie to związane z koniecznością zawieszenia wypłaty świadczenia z ZUS.
Jednocześnie „wybór świadczenia z systemu powszechnego nie pozbawia osoby uprawnionej do innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom policyjnym”. Zasada ta wynika z art. 31 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 288). Zgodnie z nim uprawnienia wymienione w dziale III tejże ustawy przysługują również osobom pobierającym emeryturę lub rentę na podstawie innych przepisów, jeżeli ustalono im prawo do świadczeń przewidzianych w niniejszej ustawie. To zaś oznacza, że byłym esbekom po przejściu do ZUS nadal będzie przysługiwać uprawnienie do wsparcia socjalnego z tworzonego na ten cel funduszu. Finansowana jest z niego m.in. pomoc mieszkaniowa, leczenie, protezy ortopedyczne i środki pomocnicze.
– Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudniej sytuacji mogą składać wnioski o przyznanie pomocy do specjalnych komisji socjalnych działających przy komendantach wojewódzkich policji – wyjaśnia Zdzisław Czarnecki, prezydent FSSM RP. – Najczęściej pomoc jest przydzielana tym, którym brakuje pieniędzy na leczenie, wykup leków, zakup kul czy remont zniszczonego mieszkania – dodaje.
192 tys. emerytów i rencistów pobierających emerytury z ZER MSWiA miało sprawdzony przebieg służby przez IPN
38,3 tys. decyzji obniżających renty i emerytury wydał ZER MSWiA
22,5 tys. osób odwołało się do sądów w sprawie obniżki świadczeń