Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych przewiduje projekt nowelizacji ustawy o PPK, który wczoraj przyjął rząd. Na nowych rozwiązaniach skorzystają osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.
Rząd uznał bowiem, że konieczne jest rozszerzenie katalogu zatrudnionych właśnie o te nowe grupy. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli zawierać dodatkowych umów o prowadzenie PPK w związku z powrotem do pracy osób przebywających na urlopach związanych z macierzyństwem. Zmiany zakładają także wprowadzenie możliwości informowania uczestników PPK przez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej. A w przypadku gdy będzie to niemożliwe – przekazywanie takiej informacji w postaci papierowej. Jednocześnie w celu zapewnienia efektywności inwestycji wprowadzono dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik. Zarządzający będą osiągnąć stopę zwrotu na poziomie nie niższym niż 75 proc. najwyższych stóp zwrotu w ramach podobnych funduszy.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy przyjęty przez rząd