Mama cztery plus to nowy rodzaj emerytur. Są one przeznaczone dla matek (rzadziej ojców), które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie nabyły praw do emerytury lub ich emerytura jest niższa niż minimalna. Wnioski będzie można składać od 1 marca.Co trzeba zrobić?

Kto może otrzymać emeryturę matczyną

O pieniądze mogą starać się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Poza tym trzeba spełnić jeszcze następujące warunki:

1. mieszkać w Polsce
2.być obywatelem Polski lub cudzoziemcem legalnie przebywającym w Polsce, obywatelem państw członkowskich UE i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Emeryturę matczyną może otrzymać także ojciec, ale tylko w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.

Ile wynosi emerytura matczyna

Emerytura matczyna jest równa emeryturze minimalnej, która od marca 2019 roku wyniesie 1100 zł brutto.

Osoby, które w ogóle nie nabyły prawa do świadczenia otrzymają więc 1100 zł brutto, natomiast osoby, które wypracowały emeryturę niższą niż minimalna otrzymają wyrównanie do minimalnej. Osoby, które otrzymują emeryturę wyższą niż minimalna nie otrzymają żadnych pieniędzy.

Jak dostać emeryturę matczyną

Wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus" będzie można składać od 1 marca. Świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym będzie podjęta decyzja o jego przyznaniu.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) (TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 1 MARCA) .

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej. Przydatne będą również dokumenty, które potwierdzą informacje zawarte w oświadczeniu (np. zaświadczenie urzędu skarbowego o przychodach).