Osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, które podejmują zatrudnienie i podlegają ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, mogą liczyć na zwiększenie wysokości przysługującego im świadczenia.

Limity dorabiania do renty. Osoba przebywająca na rencie, także z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, może dorabiać do świadczenia. Zobacz, komu przysługuje i ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy>> Jeżeli jednak rencista podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to podlega ograniczeniom z zakresie uzyskiwanych przychodów. Przekroczenie ustalonych kwot powoduje zawieszenie (świadczeniobiorca zarobił powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) lub odpowiednie zmniejszenie świadczenia, gdy miało miejsce przekroczenie o co najmniej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2018 r. wyniosło 4 521,08 zł, w związku z tym od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie:

• do 3 164,80 zł brutto - bez zmniejszenia świadczenia,
• od 3 164,80 zł do 5 877,40 zł brutto – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
• powyżej 5 877,40 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury dotyczy tylko osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Bez ograniczeń mogą dorabiać także osoby, które osiągają przychód z tytułu pracy nie podlegającej ubezpieczeniom społecznym, czyli na przykład na umowie zlecenia czy o dzieło.

Jak zwiększyć otrzymywane świadczenie? Jeżeli z tytułu dodatkowego zatrudnienia rencista podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może starać się o ponowne przeliczenie świadczenia po odpowiednim okresie, a dokładnie nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, gdy rencista pozostaje w ubezpieczeniu lub w dowolnym czasie po ustaniu ubezpieczenia.

W momencie złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia poprzez doliczenie wypracowanych po jego przyznaniu okresów składkowych lub nieskładkowych, ZUS zwiększy kwotę świadczenia doliczając:

  • po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
  • po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększenie świadczenia będzie stanowiło 75 proc. wzrostu obliczonego dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Co pozostałymi rentami? Na zwiększenie świadczenia nie mogą liczyć postali renciści, ponieważ renta szkoleniowa nie przysługuje razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a jej wysokość jest wyliczana na podstawie przyznanej już renty z tytułu niezdolności do pracy. Więcej o rencie szkoleniowej przeczytasz tutaj>>

Podobnie renta socjalna, która przysługuje w formie ryczałtu i wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Z kolei renta rodzinna jest pochodną świadczenia (odpowiednio 85 proc., 90 proc. lub 95 proc.), jakie przysługiwałoby zamarłemu członkowi rodziny, dlatego fakt podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym nie stanowi powodu do zwiększenia jej wysokości. Zobacz, jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać rentę rodzinną>>