Przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w okresie oddelegowania do innej pracy. Jednak wykonywane wtedy czynności nie mogą uprawniać do pomostówek.W lutym do ZUS wpłynęło pytanie przedsiębiorcy zatrudniającego na etacie kierowcę autobusowego. Każdego miesiąca odprowadza za niego składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Powziął jednak wątpliwości co do konieczności odprowadzania pełnej daniny, kiedy okazało się, że kierowca musi być oddelegowany na inne stanowisko, gdzie nie będzie wykonywał pracy w szczególnych warunkach ani w szczególnym charakterze. Okres skierowania będzie wyglądać różnie (od kilku dni do całych miesięcy). Oddelegowanie będzie odnotowane w aktach osobowych pracownika.
ZUS wskazał w decyzji, że zgodnie z art. 35 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 664 ze zm.) płatnik składek jest zobowiązany do odprowadzenia daniny na FEP za pracownika urodzonego po 31 grudnia 1948 r, który wykonuje prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienione w załącznikach do ustawy. Przymus taki ustaje z dniem zaprzestania takich prac. Składka na FEP musi być opłacana od wszystkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale tylko za okres wykonywania prac wskazanych w ustawie o emeryturach pomostowych. Skoro więc kierowca został oddelegowany do pracy, która nie może być zaliczana do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, to za ten okres nie istnieje obowiązek opłacania składek na FEP.
We wniosku o wydanie interpretacji pracodawca zadał dwa pytania. Interesowała go też możliwość sprawdzenia prawidłowego sposobu wypełniania dokumentów ZUS ZSWA oraz ZUS DRA. W tej sprawie ZUS jednak odmówił wydania interpretacji. Jak podkreślił – nie jest jego rolą wypowiadanie się co do sposobu wypełniania formularzy służących do przekazywania informacji o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub realizujących obowiązki służbowe w szczególnym charakterze.
Podstawa: nr WPI /200000/43/ 170/ 2018 oddziału ZUS w Lublinie z 12 lutego 2018 r.