Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449). Zmiana ta ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi, dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur. Dokument ten wprowadza przepisy mające ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami UE.Jedną ze zmian jest ograniczenie przeszkód dotyczących możliwości korzystania z dodatkowych programów emerytalnych. Obowiązujące w Polsce przepisy wskazują, że minimalny okres oczekiwania na przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego nie może być krótszy niż trzy miesiące. Nie ma natomiast wskazanego maksymalnego okresu oczekiwania. Po zmianach umowa zakładowa dotycząca PPE nie może przewidywać dłuższego niż 3 lata stażu pracy uprawniającego do uczestnictwa w programie. Projekt przewiduje, że na wniosek uczestnika PPE, jednak nie częściej niż raz w roku, pracodawca będzie mu udzielać zrozumiałej informacji – i to na piśmie. Powinna ona zawierać warunki nabycia prawa do wypłaty oraz wartość zgromadzonych środków. Niezbędne będzie także określenie sposobu traktowania środków zgromadzonych na rachunku uczestnika w przypadku ustania zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego PPE lub likwidacji programu.
Konieczne będzie także pouczenie, że pracownik powinien zasięgnąć porady, co ma zrobić z otrzymanymi pieniędzmi, żeby w przyszłości uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia emerytalnego. Projekt wprowadza także zasadę, że po śmierci uczestnika programu osoby uprawnione do otrzymania pieniędzy będą dostawać informację o stanie konta oraz sposobie traktowania tych środków.
Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać z dniem następującym po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd