Obniżenie wieku emerytalnego będzie miało znaczenie także dla wcześniejszych emerytów. Zwłaszcza tych, którzy dorabiają i w związku z tym ZUS zmniejszył im lub zawiesił wypłatę.
Od 1 października 2017 r. z urzędu, czyli bez potrzeby składania wniosku, ZUS zacznie wypłacać pełne emerytury osobom, które ukończyły już 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Tym, którzy osiągną wymagany wiek po 30 września 2017 r., zakład zacznie wypłacać emeryturę w pełnej wysokości od miesiąca ich urodzin. Przed podjęciem wypłaty wcześniejszej emerytury (bądź renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej jako świadczenia wybranego lub korzystniejszego od emerytury), zawieszonej dotychczas ze względu na wysokość zarobków (powyższej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia miesięcznie) zakład upewni się, czy nie uległy zmianie dane dot. przekazywania świadczeń, np. numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, adres do doręczania świadczenia za pośrednictwem poczty itd.
Zasady związane w wypłacaniem emerytury w pełnej wysokości osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, nie dotyczą tych emerytów, których emerytura jest zawieszona z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia podjętego w ramach stosunku pracy zawartego przed przejściem na emeryturę.
Osobom, które planują przejście na wcześniejszą emeryturę, przypominamy, że – co do zasady – przyznawana jest ona osobom, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego. Tak więc osoby, które będą chciały jeszcze uzyskać taką emeryturę, muszą wziąć pod uwagę, że od października 2017 r. powszechny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wyjątek stanowią emerytury nauczycielskie przyznawane na podstawie art. 88 ust. 2a ustawy – Karta nauczyciela z zastosowaniem art. 21 ustawy zmieniającej. Taką emeryturę ZUS przyzna nawet w przypadku zgłoszenia wniosku po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego, lecz najpóźniej 31 sierpnia 2018 r.