Osoby, które do końca września 2017 r. osiągną wiek emerytalny i złożą wniosek o świadczenie, będą miały określone średnie dalsze trwanie życia dla ich wieku w dniu 1 października 2017 r.
Reklama
Średnie dalsze trwanie życia jest wartością kluczową do obliczenia wysokości wypłaty z ZUS. Nowa emerytura jest bowiem wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia (najogólniej kapitał początkowy plus składki zgromadzone na indywidualnych kontach i subkontach) przez średnie dalsze trwanie życia w momencie przejścia na emeryturę konkretnej osoby.

Reklama
Średnie (przeciętne) dalsze trwanie życia to wskaźnik obliczany w oparciu o jednolitą metodologię zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wyraża on przypuszczalną liczbę miesięcy, jaką w określonych warunkach umieralności ma jeszcze do przeżycia osoba w określonym wieku i pochodząca z określonej zbiorowości. Takie tablice średniego dalszego trwania życia dla Polaków ogłasza co roku Główny Urząd Statystyczny. Najnowsza pochodzi z 24 marca br. i służy do obliczania emerytur na podstawie wniosków składanych od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
Średnie dalsze trwanie życia ZUS ustali, kierując się następującymi zasadami:
- jeżeli ktoś złoży wniosek o emeryturę w miesiącu, w którym osiągnie wiek emerytalny lub wcześniej – ZUS weźmie pod uwagę jego wiek z dnia urodzin,
- jeżeli ktoś złoży wniosek później – ZUS weźmie pod uwagę jego wiek w dniu złożenia wniosku.
Osoby, które do końca września 2017 r. osiągną wiek emerytalny i złożą wniosek o emeryturę, będą miały określone średnie dalsze trwanie życia dla ich wieku w dniu 1 października 2017 r. Jeśli natomiast złożą wniosek później, ZUS weźmie pod uwagę ich wiek w dniu zgłoszenia wniosku.
PRZYKŁAD
Pani Halina skończy 60 lat 15 września 2017 r. Jeżeli złoży wniosek przed 15 października, jej średnie dalsze trwanie życia wyznaczone zostanie dla wieku 60 lat (263,2 miesiąca). Jeżeli jednak złoży wniosek po ukończeniu kolejnego miesiąca życia, jej średnie dalsze trwanie życia zostanie wyznaczone dla wieku 60 lat i 1 miesiąc (262,5 miesiąca).
Średnie dalsze trwanie życia ustalane jest według tablicy obowiązującej w dniu złożenia wniosku o emeryturę. Wyjątkowo bierze się pod uwagę tablicę obowiązującą w dniu przyznania emerytury, jeśli odbyło się to z urzędu, albo gdy w dniu złożenia wniosku zainteresowany nie spełnił jeszcze wszystkich warunków (np. wieku). Możliwe jest także zastosowanie tablicy obowiązującej w dniu ukończenia przez zainteresowanego wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 r. będzie to tablica obowiązująca w dniu ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Można wybrać taki wariant, jaki będzie najkorzystniejszy dla przyszłego emeryta.
Warto przy tym wiedzieć, że osoby, które do końca września 2017 r. skończą również podwyższony wiek emerytalny (dotyczy to kobiet urodzonych przed lipcem 1956 r. i mężczyzn urodzonych przed lipcem 1951 r.) mogą wnioskować o wykorzystanie tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym:
- zgłoszą wniosek o emeryturę, lub
- osiągną podwyższony wiek emerytalny, lub
- skończą 60 lub 65 lat, w zależności od tego co będzie dla nich korzystniejsze.
Ważne
Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć w ZUS wniosek w tej sprawie.
Ważne
Można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat. Taką możliwość mają osoby urodzone po 1948 r., którym ZUS obliczył już emeryturę, bo osiągnęły podwyższony wiek emerytalny. Mają one prawo do wariantowego obliczenia świadczenia z zastosowaniem średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według tablicy trwania życia z dnia: – zgłoszenia wniosku o emeryturę, – osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego,
– ukończenia 60 lub 65 lat. Taką możliwość mają też mężczyźni urodzeni w 1948 r. W ich przypadku ZUS uwzględnia tablice z dnia: – zgłoszenia wniosku, lub – następnego po ukończeniu 65 lat, lub – następnego po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.
W efekcie tych obliczeń ZUS powinien zastosować wariant najkorzystniejszy dla emeryta.