Osoby, które 1 października 2017 r. będą miały prawo do świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego), emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, będą mogły pobierać pieniądze z tego tytułu do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. Jednak gdy skończą 60 lub 65 lat, mogą złożyć wniosek o powszechną emeryturę. Uwaga! W przypadku ustania prawa do wymienionych świadczeń ZUS nie przyzna emerytury bez wniosku.
Od 1 października nowo przyznawane wymienione wyżej świadczenia będą przysługiwały do dnia przed 60. lub 65. urodzinami. Wyjątek stanowią osoby, które spełnią warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń i skończą wyżej wymieniony wiek (a nie ukończą podwyższonego wieku emerytalnego) do końca września 2017 r., ale złożą wniosek później. Będą mogły pobierać pieniądze do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego.
PRZYKŁAD
Pani Jolanta (ur. 10 września 1957 r.) ma ustalone prawo do emerytury pomostowej od 1 sierpnia 2015 r. do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągnie podwyższony wiek emerytalny (61 lat i 7 miesięcy), tj. do 9 kwietnia 2019 r. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego ZUS wysłał do pani Jolanty informację, że zachowa prawo do emerytury pomostowej do 9 kwietnia 2019 r. oraz że może zgłosić wniosek o emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Pani Jolanta ma do wyboru dwie możliwości:
1. Może zgłosić wniosek o emeryturę.
Skończy 60 lat 10 września 2017 r. ZUS przyzna jej świadczenie od miesiąca zgłoszenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od 1 października 2017 r. W związku z tym utraci prawo do pomostówki.
2. Może odłożyć zgłoszenie wniosku w czasie. Zachowa prawo do emerytury pomostowej do 9 kwietnia 2019 r. (chyba że prawo do tego świadczenia ustanie wcześniej z innego powodu). Po tym terminie będzie musiała wystąpić z wnioskiem o emeryturę.