Renta socjalna jest świadczeniem, jakie ZUS (lub inny organ emerytalno-rentowy, na przykład KRUS) wypłaca osobom pełnoletnim, niezdolnym do wykonywania jakiejkolwiek pracy i zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej;
3. cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy;
4. obywatelom państw UE


Renta socjalna jest przyznawana z tytułu pełnej lub czasowej niezdolności do pracy. Prawo do niej przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 18. roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25. roku życia.

Renty socjalnej nie otrzyma osoba, która:
1. Ma zagwarantowane prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy
2. Została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (taka osoba może uzyskać 50 proc. renty socjalnej),
3. Pobiera z tytułu niezdolności do pracy rentę rodzinną przekraczającą 200 proc. najniżej renty,
4. Jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych.
5. Otrzymuje świadczenie z zagranicy.
Więcej o kryteriach przyznawania renty przeczytasz tu >>>>

Pobierając rentę socjalną może dorabiać. Aby nie stracić świadczenia ubezpieczony może dorobić do 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszony przez GUS.

W wyniku waloryzacji renta socjalna od marca 2017 r. wrośnie o z 741 zł 35 gr. do 840 zł. Renta socjalna wynosi 84 proc. minimalnej emerytury.